De Internationale Geldmarkt

C. Rozenraad
1905 De Economist  
De grootste zeeslag sedert Trafalgar, heeft plants gehad en de l~ussische vloot is bijna geheel vernietigd zonder dat dit merkbaren invloed gehad heeft op den toestand der internationale geldmarkt. Waarom die onversehilligheid? Ontging an11 de beurzen de historische beteekenis dezer nieuwe overwinning van her l~ijk der Zon? Gaven zij zich geen rekensehap, dat, nadat reeds de ijsvrije haven ann de Stille Zee gevallen was die Rusland's Siberische spoorweg, door een zijtak met Port Arthur
more » ... ort Arthur verbonden, een uitweg naar de zee verzekerde, nu de veruietiging der Baltisehe vloot voor jaren de nationale ell territoriale ontwikkeling van het Czarenrijk zal belemmeren? Dat van een verder krachtig optreden in her Yerre Oosten voor l~uslaud geen sprake zijn kan, maar al het werk dat in tien jaren volbracht is vruchteloos schijnt en een nieuw krachtig l~ijk in die streken de plants van her, ook door biunenlandsehe onlusten geteisterde land gaat innemen, dat in gdn woord de politieke aardrijkskunde een geheel ander aanzien verkregen heeft. Oogensehijnlijk heeft teen dezer gezichtspuuten op de beurzen den minsten invloed gehad. Ten eerste omdat zij niettegenstaande de verandering die de nederlagen van l~rankrijk's bondgenoot in den toestand van her Tweevoudig Verbond gebracht heeft ann geen verstoring van den Vrede onder de Europeesche Mogendheden gelooven, en in die meeniug versterkt zijn nu Frankrijk's Minister van Buitenlandsehe Zaken Delcassg, als zoodanig aftredende, een vergelijk tussehen Duitschland en zijn tegenstander in zake her Marokkaausche geschil mogelijk maakt. En ten tweede omdat men algemeen meent dat, nu geslagen te land ell ter zee, Rusland meer gehoor zal schenken ann den rand van zijn bondgenoot en vrienden om met Japan eene eervolle vrede af te sluiten.
doi:10.1007/bf02184513 fatcat:kpdxemret5behdtrbkafiuazmy