Serial Alveolography - Preliminary Report

NOBUYUKI WATABE, FUMIHIKO HOSHINO, HIROSHI ITO, SHOKI TAKAHASHI, TOSHIO KATO, YOSHITERU KATSUKURA, KUNIHIKO MATSUZAWA
1977 Tohoku journal of experimental medicine  
doi:10.1620/tjem.123.247 fatcat:cib3ntyz4bhahblrl7f4de27wy