İkinci Dünya Savaşı'nda, Adana Görüşmeleri sonrası, İngiltere'den sağlanan askerî yardımların, Türkiye'de sevkiyat ve lojistik yapılanması

ÖZLÜ Hüsnü
2012 Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi  
ÖZET Đkinci Dünya Savaşı yıllarında ve sonrasında Đngiltere, özellikle Orta Şark'taki askerî malzemelerini, askerî yardım adı altında Türkiye'ye sevk etmeye başlamıştır. Đngiltere ve Türkiye arasında yapılan Adana görüşmeleri neticesinde bu yardımların programları hazırlanmış ve özellikle Mersin ve Đskenderun Limanları'ndan giriş yapan askerî malzemeler demir yolu ve kara yolu üzerinden kıtalara nakledilmiştir. Đngiliz ve Türk askerî heyetlerinin karşılıklı görüşmeleri ile yapılacak yardımların
more » ... pılacak yardımların planlaması, sevkiyat ve lojistik yapılanması hazırlanmış ve askerî malzemeler sevk edilmiştir. Yapılan tüm bu görüşme ve yardımların temelinde Đngiltere'nin Türkiye'yi kendi yanında savaşa sokma ve Türkiye'nin stratejik öneminden yararlanma düşüncesi yatmaktadır. Bu makale, Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Daire Başkanlığı arşivinde yer alan Đkinci Dünya Savaşı'na ait belgelerin tasnif edilmesi ve belgelerin araştırmacıların çalışmalarına açılması neticesinde ele alınmış ve hazırlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Đkinci Dünya Savaşı, Adana görüşmesi, askerî yardım, askerî malzeme, Nakliye. Abstract THE SHIPMENT AND LOGISTIC STRUCTURING IN TURKEY OF MILITARY AIDS PROVIDED FROM BRITAIN AFTER ADANA CONFERENCE IN WORLD WAR TWO During and after World War Two, Britain has started to ship the military materials in Middle East particularly to Turkey under the title of military aid. As a result of Adana conference made between Britain and Turkey, the schedules of these aids were prepared and the military materials which especially enter from Mersin and Đskenderun Ports were transferred to troops through railway and highway. Planning, shipment and logistic structuring of the aids to be made with mutual discussions of British and Turkish military delegations were prepared and the * Genelkurmay ATASE Daire Başkanlığı 1 Türkiye-Đngiltere Đlişkileri ve Muhtemel Gelişmeler; Harp Akademileri Komutanlığı Yayını, Đstanbul, 1993, s.59.
doi:10.1501/tite_0000000365 fatcat:vxlk2xnfkfd7nldkbfevdcm5sa