PRZYCZYNEK DO KRYTYKI TENDENCJI NAUKOCENTRYCZNYCH WE WSPÓŁCZESNEJ OCHRONIE PRZYRODY *

Adam Kubiak
unpublished
1. UWAGI WSTPNE Celem niniejszej pracy jest krytyka naukocentrycznego 1 podejcia do ochrony przyrody. Próbujc okreliü moliwy teoretyczny status (rang) nauki ze wzgldu na warunkowanie przez ni teorii i praktyki ochrony przy-rody (dalej skrót: OP), wyróniam cztery pozycje nauki: Mgr ADAM P. KUBIAK-doktorant w Zakładzie Geobotaniki, Instytut Biologii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; adres do korespondencji: Dom Studenta Zaocznego UMCS, pokój 208, ul.
more » ... j 208, ul. Sowiskiego 17, 20-040 Lublin; email: apk83@interia.pl * Serdeczne podzikowania za uwagi wniesione w trakcie powstawania artykułu składam drowi hab. Zbigniewowi Wróblewskiemu, Jego Ekscelencji ks. prof. Józefowi yciskiemu i prof. Pawłowi Kawalcowi. Podzikowania składam take drowi hab. Bogdanowi Lorensowi za yczliwe umoliwienie pisania artykułu. 1 Narzucaü si moe pytanie, dlaczego uyłem takiego włanie okrelenia, kiedy mona by wykorzystaü wyraenie bliskoznaczne powszechnie wystpujce w pracach filozoficznych, które byłoby bardziej zrozumiałe, mianowicie "scjentyzm". Scjentyzm w OP znaczyłby jednak trakto-wanie nauki jako jedynego warunku OP, "naukocentryzm" za ma byü pojciem szerszym i ozna-czaü skłonnoü do traktowania nauki jako warunku koniecznego i wystarczajcego, ale take słabsze wersje przekona, wyszczególnione w uwagach wstpnych jako punkty II i III. Jeszcze ogólniej: naukocentryzm to przekonanie, e nauka odgrywa w OP rol uprzywilejowan. Nie oznacza to jednak, e w pewnym zakresie moliwoci definiowania scjentyzmu te dwa okrelenia nie mog mieü podobnych znacze (przy odpowiednim kontekcie) jako pojcia o zakresach krzyujcych si w istotnym stopniu, tym bardziej e scjentystyczne przekonania od czasów Pearsona przeszły ewolucj do wersji bardziej łagodnych. Pełniejsze wyjanienie tego, co rozu-miem pod terminem "naukocentryzm", w punkcie 2.
fatcat:76hg2zbsjbaxtlf36uad7vwkxu