Clinical differences of influenza subspecies among hospitalized children

Manolya Acar, Murat Sutcu, Hacer Akturk, Selda Hancerli Torun, Metin Uysalol, Sevim Mese, Nuran Salman
2017 Türk Pediatri Arşivi  
Amaç: İnfluenza alt tipleri arasında klinik bulgular, hastalık ve ölüm oranları farklılık göstermektedir. Bu farklılıkların bilinmesi, tanı ile tedavi aşamasında ve komplikasyonların öngörülebilmesinde doktorlara yol gösterici olacaktır. Bu çalışmada, kliniğimizde influenza tanısıyla yatan çocuklar incelenerek, alt tiplerin klinik farklılıklarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya, Aralık 2013-Mart 2016 tarihleri arasında kliniğimize solunum yolu enfeksiyonu
more » ... eri ile başvurup, hastaneye yatırılan ve nazofarinks sürüntü örneklerinde polimeraz zincir reaksiyonu yöntemi ile influenza virüsü saptanan çocuk hastalar alındı. Olgular, İnfluenza A/H1N1 (n=42), İnfluenza A/H3N2 (n=23) ve İnfluenza B (n=35) saptananlar olmak üzere üç gruba ayrıldı. İstatistiksel değerlendirmede Kruskal Wallis testi, Ki Kare testi ve Fisher kesin testi kullanıldı. Bulgular: Hastaların yaş ortancası 51,5 ay (3-204) olup, %65'i (n=65) erkekti. En sık başvuru yakınmaları ateş (n=83), öksürük (n=58) ve solunum sıkıntısı (n=25); en sık solunum sistemi dışı bulgular ise lenf bezlerinde büyüme (n=18) ve sindirim sistemi tutulumu (n=17) idi. Hastaların %62'sinin (n=62) bir kronik hastalığı vardı. Kronik nörolojik hastalığı olanlarda H1N1, kronik böbrek yetersizliği olan hastalarda ise H3N2 pozitifliği daha sıktı. En sık rastlanan patolojik kan sayımı bulguları lökopeni (n=32) ve trombositopeni (n=22) idi. H1N1 saptanan olgularda; nötropeni, C-reaktif protein yüksekliği ve antibiyotik kullanımı daha sıktı. Yedi olgu [akut respiratuvar distress sendromu (ARDS; n=4), ansefalit (n=2) ve bronşiyolit (n=1)] yoğun bakım birimine yatırıldı. Kronik hastalık varlığı ve H1N1 pozitifliği saptanan iki olgu akut respiratuvar distress sendromu nedeniyle kaybedildi. Çıklarımlar: İnfluenza A/H1N1 enfeksiyonu olan olgularda daha ağır seyirli bir klinik tablo gözlemlenmiştir. (Turk Pediatri Ars 2017; 52: 15-22) Abstract Aim: Clinical findings, mortality, and morbidity rates differ among influenza subspecies. Awareness of these differences will lead physicians to choose the proper diagnostic and therapeutic strategies and to foresee possible complications. The aim of this study was to evaluate the clinical differences of influenza subspecies among hospitalized children. Material and Methods: Hospitalized children with proven influenza infection by polymerase chain reaction on nasopharyngeal swab specimens in our clinic, between December 2013 and March 2016, were enrolled. These children were divided into 3 groups as Influenza A/ H1N1 (n=42), Influenza A/H3N2 (n=23), and Influenza B (n=35). Results: The median age of the children was 51.5 months (range, 3-204 months). The most common presenting symptoms were fever (n=83), cough (n=58), and difficulty in breathing (n=25). The most common non-respiratory findings were lymphadenopathy (n=18) and gastrointestinal system involvement (n=17). Sixty-two percent of the patients (n=62) had chronic diseases. H1N1 and H3N2 were significantly more common among patients with chronic neurologic disorders and renal failure, respectively. Leukopenia (n=32) and thrombocytopenia (n=22) were the most common pathologic laboratory findings. Neutropenia, elevated CRP levels, and antibiotic use were significantly more common among patients with H1N1 infection. Seven patients were transferred to the intensive care unit with diagnoses of acute respiratory distress syndrome (n=4), encephalitis (n=2), and bronchiolitis (n=1). Two patients with chronic diseases and H1N1 infection died secondary to acute respiratory distress syndrome. Conclusions: Influenza A/H1N1 infection represented more severe clinical disease. (Turk Pediatri Ars 2017; 52: 15-22)
doi:10.5152/turkpediatriars.2017.4635 fatcat:xyevppynkrcwxpfxjsuffzdxlu