Reflectance confocal microscopy characteristics for melanocytic nevi

Yan Jing, Chang-Bing Shen, Ke Xue, Cheng-Xu Li, Xue Shen, Zi-Yi Wang, Feng Xu, Ru-Song Meng, Jian-Bin Yu, Yong Cui
2019 Chinese Medical Journal  
doi:10.1097/cm9.0000000000000440 pmid:31567389 pmcid:PMC6831067 fatcat:w3bzmjqlbbcyfevjd5qi3c7j44