Application of 3-Dimensional Speckle Tracking Imaging to the Assessment of Right Ventricular Regional Deformation

Akiko Atsumi, Tomoko Ishizu, Yuri Kameda, Masayoshi Yamamoto, Yoshie Harimura, Tomoko Machino-Ohtsuka, Ryo Kawamura, Mami Enomoto, Yoshihiro Seo, Kazutaka Aonuma
2013 Circulation Journal  
doi:10.1253/circj.cj-12-1445 pmid:23558739 fatcat:aunmj22cmjc35hljjof5yo4g34