THE IDEA OF PEOPLE'S SOVEREIGNTY IN UKRAINIAN POLITICO-LEGAL THOUGHT AT THE END OF THE 19TH CENTURY-IN THE FIRST QUARTER OF THE 20TH CENTURY

V Kovalchuk, Y Bohiv
unpublished
356 УДК 340.12 В. Б. Ковальчук Навчально-науковий інститут права та психології Національного університету "Львівська політехніка", д-р юрид. наук, проф., зав. кафедри конституційного та міжнародного права, Я. C. Богів Національний університет "Львівська політехніка", асист. кафедри ІДЕЯ НАРОДНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЛІТИКО-ПРАВОВІЙ ДУМЦІ КІНЦЯ ХІХ-ПЕРШІЙ ЧВЕРТІ ХХ ст. © Ковальчук В. Б., Богів Я. С., 2015 Здійснено аналіз історії становлення та розвитку ідеї народного суверенітету в
more » ... суверенітету в українській правовій думці. Вказано на те, що доктрина народного суверенітету в Україні, яка була сформована у кінці ХІХ-першій чверті ХХ ст., хоча і випливала з європейської традиції права, однак містила деякі особливі ознаки, які були характерні для народів, позбавлених національної незалежності та державності. Ключові слова: народний суверенітет, національне самовизначення, права людини, правова доктрина, конституційна держава, народне самоврядування. В. Б. Ковальчук, Я. С. Богив ИДЕЯ НАРОДНОГО СУВЕРЕНИТЕТА В УКРАИНСКОЙ ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ МЫСЛИ КОНЦА ХIХ-ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ ХХ в. Осуществлен анализ истории становления и развития идеи народного суверенитета в украинской правовой мысли. Указано на то, что доктрина народного суверенитета в Украине, которая была сформирована в конце XIX-первой четверти ХХ в., хотя и принимала свои истоки из европейской традиции права, однако содержала некоторые особые черты, которые были характерны для народов, лишенных национальной независимости и государственности. Ключевые слова: народный суверенитет, национальное самоопределение, права человека, правовая доктрина, конституционное государство, народное самоуправление. The analysis of the history of formation and development of the idea of people's sovereignty in Ukrainian legal thought was performed. It was mentioned that the doctrine of sovereignty of the people in Ukraine which had been formulated at the end of the 19th century-in the first quarter of the 20th century, despite of coming from European legal tradition included
fatcat:57kiv5ejnbelxioag26ja5q5hq