Domestic violence and alcohol use: Security measures of compulsory treatment and a case study

Sladjana Dragisic-Labas
2015 Sociologija  
Domestic violence and alcohol use: security measures of compulsory treatment and a case study APSTRAKT Konzumacija alkohola je samo jedan od faktora u etiologiji nasilničkog kriminaliteta u koji spada i nasilje u porodici. Nasilje u porodici podrazumevanasilje među partnerima (supružnicima), nad decom i starijim roditeljima. Cilj rada je da prikaže uticaj zloupotrebe (intoksikacije) kao i zavisnosti od alkohola na nasilje u porodici, ali i multifaktorijalnost ovog odnosa, ekonomske štete koje
more » ... nomske štete koje trpi društvo i udeo društva u odnosu alkohol-kriminal. Takođe su predstavljani nalazi nekih istraživanja i statistički podaci o rasprostranjenosti pojave, kao i prikaz tri slučaja, koji obuhvataju nasilno ponašanje prema supruzi, deci i roditeljima. U pitanju su učinioci krivičnog dela koji su dobili meru obaveznog lečenja alkoholizma u psihijatrijskoj instituciji, a sa kojima je rađena dvogodišnja psihoterapija i dalje praćenje kroz članstvo u klubu lečenih zavisnika. Iz literature i psihoterapijske prakse sledi zaključak da je prevencija zloupotrebe alkohola i alkoholizma jedan od faktora smanjenja stope nasilničkog kriminaliteta, posebno nasilja u porodici. KLJUČNE REČI nasilje u porodici, konzumacija alkohola, mere obaveznog lečenja, prikaz slučaja ABSTRACT Alcohol consumption is one among a number of factors in the etiology of violent crime which includes domestic violence. Domestic violence usually designates: violence between partners (spouses) and violence towards children and elderly parents. The aim of this article is to highlight the impact of alcohol abuse (intoxication) and alcohol dependence on domestic violence, but also to emphasize the multifactoriality of this relation, the economic damage that society suffers and the society´s very role with regard to the alcohol-crime relation. Presented are also different research projects and statistical data regarding the prevalence of this phenomena, together with three case studies that involved violent behavior towards the spouse, children and parents. The offenders received an order of compulsory treatment of alcoholism in a psychiatric institution and have been treated and 1 sladjadl@yahoo.com
doi:10.2298/soc1502259d fatcat:6w4zp37qwjhedatbm4wde3hi7a