Archeologický výzkum plužin a zemědělských teras jako fenoménu historické krajiny České republiky

Ivana Šitnerová, Jaromír Beneš, Blanka Kottová, Jiří Bumerl, Tereza Majerovičová, Kritina Janečková
2020 Archaeologia historica  
Abstrakt: Plužina, historický pojem a v přeneseném slova smyslu výrazný krajinný prvek nejen v České republice, ale i v celé střední Evropě, byla do nedávna z pohledu archeologie opomíjenou součástí historické kulturní krajiny. Zájem archeologů se upínal především na intravilán zaniklých vsí. Až díky pronikání metod environmentální archeologie do terénního výzkumu sledujeme v posledním desetiletí soustředění na hospodářské zázemí vesnic reprezentované plužinou. Jde nejen o soudobé metody
more » ... ho průzkumu Země, ale především o kombinované metody datování dosud opomíjených polních systémů. Dalším novým prvkem je detailní rekonstrukce přírodního prostředí středověké a novověké vsi pomocí archeobotanických metod. Projekt "Identifikace a ochrana dochovaných pozůstatků historických plužin" si tak klade za cíl poskytnout informace a vyvinout nástroje směřující k jejich ochraně. Výsledky poskytují podklad pro kvalifikovanou ochranu historických polních systémů, ale i jejich pochopení v kontextu vývoje historické krajiny. Text je přehledem problematiky v rámci současných znalostí o plužině a agrárních terasách a je zaměřen především na poznatky krajinné archeologie a krajinné ekologie. Klíčová slova: terasové pole -plužina -environmentální archeologie -krajinná archeologie -krajinná ekologie. Archaeological research into field systems and agrarian terraces as the phenomena of the historical landscape in the Czech Republic Abstract: Field systems, a historical term as well as distinct landscape elements both in the Czech Republic and the whole central Europe, have until recently been a somewhat neglected part of the historical cultural landscape in terms of archaeology. The interest of archaeologists centred, in particular, on the inner areas of deserted villages. Thanks to the introduction of the methods of environmental archaeology into field survey, the last decade has seen the concentration on the economic hinterland of villages represented by field systems. These methods involve not only the modern ones of long-distance land survey but especially the combined methods of dating the hitherto marginalized field systems. Another new element is the detail reconstruction of the natural environment of medieval and modern-age villages by means of archaeobotanical methods. A project entitled "Identification and preservation of the historic field patterns" seeks to bring information and to develop tools aimed at their protection. The results provide groundwork for the specialist protection of historical field systems, as well as for their understanding in the context of the development of historical landscape. The article offers an overview of these issues within the framework of the current state of knowledge about field systems and agrarian terraces, and predominantly involves information supplied by landscape archaeology and landscape ecology.
doi:10.5817/ah2020-1-6 fatcat:dktblzx4hrhuloccw6nzf5n22u