Bitişik Eğik Yazı Yazma Süreçlerinin Beceri ve Görüşler Bağlamında İncelenmesi: Birinci Sınıf Öğretmenleri Örneği

İsmail SARİKAYA
2017 Hacettepe University Journal of Education  
ÖZ: Bu çalışmanın amacı ilkokulda görev yapmakta olan ve bitişik eğik yazı (BEY) öğretim faaliyeti yürüten sınıf öğretmenlerinin BEY yazma süreçlerini ve bu süreçle ilgili görüşlerini özel alan bilgisi kapsamında incelemektir. Çalışmada nitel yaklaşımlara ait etkileşimli desenlerden durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Çalışma Bayburt ili merkezine bağlı ikisi köy okulu olmak üzere toplam 6 farklı okulda görev yapan 6 ilkokul birinci sınıf öğretmeni ile yürütülmüştür. Araştırma sonuçlarına
more » ... tırma sonuçlarına göre araştırmaya katılan öğretmenlerin büyük çoğunluğunun kendi BEY'lerini beğenmediği, yazı yazarken BEY kurallarına dikkat etmediği, harf yazımlarını değiştirdiği, eğime gereken önemi vermediği tespit edilmiştir. Bununla birlikte öğretmenlerin yazma becerilerinin yetersiz olduğu, hızlı yazmanın kişinin el yazısını olumsuz etkilediği, BEY'in yorucu olduğu, mevcut harf yazım kurallarının uygun olmadığı görüşlerini vurguladıkları belirlenmiştir. Anahtar sözcükler: Bitişik eğik el yazısı, yazım hataları, özel alan bilgisi, sınıf öğretmenliği ABSTRACT: The aim of this study is to analyze the processes of cursive handwriting of the teachers who perform the cursive handwriting teaching activity and their views about this process by the scope of the special content knowledge. In the study, the method of the case study by the interactive design of the qualitative approach was utilized. The study was conducted with 6 first grade teachers who work in 6 different primary schools in Bayburt City. Two of these schools are located in villages within the city center of Bayburt. The results of the study yield that most of the teachers participated in the study did not like their cursive handwriting and did not essentially follow the rules while writing, changed spectrograms, and did not give the required importance. Moreover, some other findings were obtained that, teachers' writing abilities were insufficient and fast writing negatively affected the handwriting. Teachers notably emphasized that they find cursive handwriting very exhausting and current spectrogram rules were not in line with cursive handwriting.
doi:10.16986/huje.2017025067 fatcat:4hyndcdg4zg6royg4emvezmbji