Çok Uluslu Bir Ülke Olan İran'da Türk Millî Kimliğinin Muhafazasında Müziğin Yer

Yavuz Selim KAFKASYALI
2018 Turkish Studies  
ÖZET Günümüz dünyasında ülkelerin sınırları millî kültürler esas alınarak değil, siyasî bölünmüşlük esasında oluşturulmuştur. Hâl böyle olunca hemen her büyük ülke farklı kültür ve kimlikten insanları bünyesinde barındırmaktadır. Dolayısıyla çok uluslu ülkelerde yönetimi elinde bulunduran millet veya halk kendi millî kültür değerlerini ön plâna alıp, hâkim kültür ve kimlik hâline getirdiğinde aynı ülkenin bünyesinde yer alan diğer halkların millî kimlik ve kültürleri zaafa uğramakla karşı
more » ... a kalmaktadır. Dünyanın çok uluslu ülkelerinden biri olan İran bunun iyi bir örneğidir. Siyasî sınırları içerisinde bulunan otuz milyondan fazla Türk halkı, yüz yıla yakındır millî kimliğin en temel unsuru olan ana dillerinde eğitim ve öğretimden mahrum, Fars dili ve kültürünün baskısı altındadır. İran Türkleri millî kimliklerini ancak millî musikileri olan halk, âşık ve muğam musikileriyle ifade edip muhafaza etmektedirler. Bu çalışmanın problematiği, musikinin millî kimliği muhafaza etmedeki yerini ve önemini tespit etmektir. Alan araştırmasına dayalı olarak elde edilen bilgiler ışığında musikinin çok uluslu ülkelerde, yönetimde söz sahibi olmayan halkların millî kimliklerini muhafaza etmedeki önemi üzerinde durulmuştur. Bu vesileyle de bir taraftan kültürü ve millî kimliği koruyabilme yönündeki faaliyetler açısından musikinin önemi belirlenmektedir. Diğer taraftan da çok uluslu bir ülke olan İran'da çoğunluğu oluşturan Türklerin millî kimliklerini muhafaza etmek için musiki sanatından faydalanma gayretleri ve önlerine koyulan engeller de bilimsel verilerle gösterilmektedir. ABSTRACT In today's world, the borders of countries are not formed based on national cultures, but on the basis of political dividedness. Under these circumstances, almost every country incorporate people from different cultures and identities in their territories. Therefore, when the nation or the people who hold the governing power in multinational countries take their national cultural values to the forefront and render those the dominant culture and identity of the country, the national identities and cultures of other peoples living in the same country are faced with suffering losses. Iran, one of the multinational countries of the world, is a good example of this. More than thirty million Turkic people living within its political borders are under the pressure of the Persian language and culture, having been deprived of education and teaching in their mother tongue which is the most basic element of national identity, for almost one hundred years. The Iranian Turks are expressing and preserving their national identities only with the halk, aşık and muğam music that is their national music. The problematic of this study is to identify the place of music in the conservation of national identity. In the light of information obtained based on field research, the importance of music in preserving the national identities of people who do not have a say in the government in multinational countries is emphasized. On this wise, the importance of music in terms of the activities toward being able to protect culture and national identity is identified as well. On the other hand, the struggles of Turks who form the majority in Iran which is a multinational country to preserve their national identities by means of the art of music, and the obstacles hedged off before them are demonstrated through scientific data. STRUCTURED ABSTRACT The problematic of this study is to identify the place of music in conservation of national identity. In the light of information obtained based on field research, the importance of music in preserving the national identities of people who do not have a say in administration of multinational countries is emphasized. On this wise, the importance of music in terms of the activities toward being able to protect culture and national identity is identified as well. On the other hand, the struggles of Turks who form the majority in Iran, a multinational country, to preserve their national identities by means of the art of music, and the obstacles hedged off before them are demonstrated through scientific data. Introduction and the Purpose of the Study
doi:10.7827/turkishstudies.13822 fatcat:uhskbz43lzeollm7jqbjuuh6mm