Primary school students' attitudes to inclusion in physical education classes
Stavovi učenika osnovne škole prema inkluziji u nastavi fizičkog vaspitanja

Snežana Radisavljević-Janić, Iva Bubanja, Biljana Lazarević, Dušanka Lazarević, Ivana Milanović
2018 Nastava i Vaspitanje  
Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду Ива Р. бубања Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду биљана Ј. Лазаревић ОШ "Јосиф Панчић", Београд Др Душанка А. Лазаревић Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду Др Ивана Т. Милановић Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду СТАВОВИ учЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ПРЕМА ИНКЛуЗИЈИ у НАСТАВИ ФИЗИчКОГ ВАСПИТАЊА 2 Полазећи од значаја позитивних ставова ученика без тешкоћа у развоју
more » ... ма укључивању ученика са тешкоћама у наставу физичког васпитања (ФВ), као и специфичности наставе ФВ, циљ овог истраживања је био да се испитају ставови ученика без тешкоћа у развоју према инклузији ученика с инвалидитетом у редовну наставу ФВ. Oви ставови испитивали су се у односу на пол, разред, претходно искуство с особама с инвалидитетом, као и ниво компетитивности ученика. Узорак истраживања је обухватио 291 ученика шестог и седмог разреда из три основне школе у Београду. За испитивање ставова ученика коришћен је Упитник CAIPE -R (Block, 1995). Резултати истраживања су потврдили факторску структуру инструмента и основне метријске карактеристике. Резултати су показали да ученици имају позитиван став према инклузији у ФВ. Значајни предиктори општег става -инклузија у ФВ јесу пол, разред који ученици похађају и претходно искуство с ученицима са инвалидитетом на часу ФВ, а специфичног става -инклузија у спортској активности у ФВ јесу пол и претходно искуство ученика с ученицима с инвалидитетом на часу ФВ. У раду се указује на потребу даљих истраживања ставова ученика без тешкоћа у развоју према инклузивном ФВ којима би биле обухваћене и остале тешкоће у развоју, већи узрасни распон ученика из различитих образовних средина, што би могло да допринесе планирању програма инклузивног ФВ у школама. ставови ученика, физичко васпитање, инклузија, основна школа. 1 Е-маил: snezana.radisavljevic@fsfv.bg.ac.rs 2 Чланак представља резултат рада на пројектима Ефекти примењене физичке активности на локомоторни, метаболички, психо-социјални и васпитни статус популације Републике Србије бр. 47015 и Унапређивање квалитета и доступности образовања у процесима модернизације Србије, број 47008, чију реализацију финансира Министарство просвете и науке Републике Србије. Abstract Keywords: Резюме Ключевые слова: Радисављевић Јанић, С. и др. • Ставови ученика према инклузији • НВ год. LXVII бр. 2/2018. • стр. 235-248
doi:10.5937/nasvas1802235r fatcat:xj4kljyxdfbpteug3xxscfrooy