DÜZEY 2 BÖLGELERİNDE BÖLGESEL REKABET, KÜLTÜR VE KİŞİ BAŞINA GAYRİ SAFİ KATMA DEĞER AÇISINDAN BEŞERİ SERMAYE YAPISININ PANEL VERİ ANALİZİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI 1 COMPARISON OF THE STRUCTURE OF HUMAN CAPITAL THROUGH REGIONAL COMPETITIVENESS, CULTURAL STRUCTURE AND GROSS VALUE ADDED PER CAPITA ON NUTS 2 LEVEL REGIONS: PANEL DATA ANALYSIS

Musa Türkoğlu, Serdar Yetişen, Aykut Sezgin, Anahtar Kelimeler, Beşeri Sermaye, Gelişim Beşeri, Veri İndeksi, Bölgesel Analizi, İibs Rekabet
2016 unpublished
Öz Tarım, sanayi ve bilgi merkezli toplumsal dönüşümler yaşayan dünya ekonomisi, giderek insanı ve beşeri yapıyı ön plana çıkaran teoriler üzerine kurgulanmaya başlamıştır. Beşeri sermaye kavramı bu bağlamda ekonomik büyümenin temel unsurlarından biri haline gelmiştir. Çalışmada öncelikle beşeri sermaye kavramı farklı yazarların bakış açılarıyla ele alınmaktadır. Ardından iktisadi düşünce okullarının beşeri sermaye kavramına bakış açıları incelenmekte, beşeri sermayenin nasıl ölçüleceği üzerine
more » ... teorik tartışmalara yer verilmektedir. Uygulama bölümünde ise beşeri sermayenin belirleyicilerinden olan beşeri gelişme indeksi, kişi başı gayri safi katma değer indeksi, kültür indeksi ve bölgesel rekabet indeksi oluşturularak, 2007 ile 2011 yılları arası panel veri analizi gerçekleştirilmektedir. Panel veri analizinde kültür, eğitim, sağlık ve bölgesel rekabet indekslerinin birbirileri ile etkileşimini tespit etmek için yedi farklı model kurulmuş olup, indeksler arası ilişkilerin yönü tespit edilmiştir. Çalışma Düzey 2 bölgeleri için Türkiye'de beşeri sermaye yapısını belirleyen faktörlerin birbiri ile etkileşimini inceleyerek, bu düzeyde gerçekleşen beşeri sermaye konulu çalışma eksikliğini gidermeyi amaçlamaktadır.
fatcat:2fhbayavfzcg7ch7hjwxspjdlu