‫ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ‬ ‫ﭘﺰﺷﻜﻲ‬ ‫ﻋﻠﻮم‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه‬ ‫ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ‬ ‫و‬ ‫ﭘﺮﺳﺘﺎري‬ ‫داﻧﺸﻜﺪه‬ ‫ﻋﻠﻤﻲ‬ ‫ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ‬ ‫دوره‬ 5 ‫ﺷﻤﺎره‬ ‫؛‬ 1-4 ‫ﺳﺎل‬ ‫؛‬ Title: Student attitude about Teacher evaluation by student in Birjand

M Ziaee, M Miri, M Hajiabadi, Gh Azarkar, S Kaheni, M Oveisi
unpublished
and Aim: One of the most important reasons for students' evaluation of university teachers and emphasizing on its improvement are to provide academic members with a feedback leading to raise their teaching quality. The current study was conducted to define students' points of view regarding their tutors in Birjand University of Medical Sciences. Materials and Methods: In this analytic-descriptive study 280 students of Birjand University of Medical Sciences were surveyed. Their views were
more » ... r views were assessed through a questionnaire which its content validity was approved after some specialists' polls and a primary introductory study. Besides, the reliability of the questionnaire was assessed using internal homogeneity and calculating the Koronbach α coefficient. Koronbach α coefficient was found to be 80%. The data were analyzed through SPSS software presenting frequency and then chi-squarer test (P<0.05). Results: From a total of 280 students, 40% believed that the evaluation forms could not evaluate teaching quality to a great extent. 78.2% of them filled out the forms patiently enough and 82.8% thought that the results of evaluation are credited very little. Conclusion: Findings showed that most of the students believed that evaluation results are ignored. On the other hand, little acquaintance of most of the students (80%) with such evaluating centers (Educational Development Center) revealed the need for introductory sessions before evaluations and reminding the importance and applications of the results.
fatcat:pfqzwdxwgzhvbblxwb5x23ra4m