Clinical scoring for distinction of bacterial and viral upper respiratory tract infections of children

Mesut Arslan, Ayşegül Elbir Şahin, Osman Gülsever, Hatice Şanlı Güneş, Betül Aslaner Aldemir, Fatih Duran, İrfan Oğuz Şahin
2017 Family Practice and Palliative Care  
ÖZET Giriş: Üst solunum yolu enfeksiyonları (ÜSYE) çocuklarda en sık karşılaşılan enfeksiyonlardır. Çalışmamızın amacı ÜSYE için klinik bir skorlama geliştirerek viral-bakteriyel ayrımını yapabilmektir. Yöntem: Bu çalışma ÜSYE tanısı konulan 5-15 yaşları arasındaki 220 hastada yapıldı. Çalışmamızda incelenececek belirti ve bulguların tespit edilmesi için klinik skorlama ile bakteriyel ve bakteriyel olmayan ÜSYE ayırımını yapmayı hedefleyen önceki çalışmalar gözden geçirildi. Bu belirti, bulgu
more » ... boğaz kültürü sonuçları kayıt altına alındı. Bulgular: Boğaz kültürlerinde 93 hastada (%42) üreme oldu. Bu klinik skorlamaya göre ateş, ağrılı anterior servikal lenfadenopati, öksürük olmaması, tonsiller hipertrofi enfeksiyonun bakteriyel olduğunu düşündürmesi açısından istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Yutma güçlüğü, karın ağrısı, baş ağrısı, konjoktivit olmaması, ses kısıklığının olmaması, diyare olmaması, istatistiksel olarak anlamsız bulundu. Sonuç: Toplam skor kültür ilişkisine göre, toplam skor 7 ve üzerinde ise sonuç anlamlı kabul edilebilir. Çalışmamızda parametrelerin çokluğu, sensitivite ve spesifitenin düşük olması nedeniyle etkin bir skorlama geliştirilemedi. ABSTRACT Introduction: Upper respiratory tract infections (URTI) are the most common infections of childhood. The purpose of our study is to develop a clinical scoring method to distinguish viral and bacterial infections in the patients who were diagnosed with URTI. Methods: This study was conducted in pediatric 220 patients with URTI whose ages were between 5 and 15. The previous studies about clinical scoring of bacterial and nonbacterial URTI were reviewed to determine signs and symptoms to evaluate in our study. These signs, symptoms and throat swab culture results of the patients were recorded. Results: Throat swab culture were positive at 93 patients (42%). According to this clinic scoring system; fever, painful anterior servical lymphadenopathy, lack of cough, tonsillar hypertrophy were found to be statistically significant in terms of predicting bacterial infections. Dysphagia, abdominal pain, headache, lack of conjunctivitis, the absence of hoarseness and the absence of diarrhea were found to be statistically insignificant. Conclusion: Acording to total scoreculture relationship, total score 7 and higher could be considered significant. As a result of our study, we could not develop an effective scoring due to the high number of parameters, low sensitivity and specifity.
doi:10.22391/fppc.337988 fatcat:c5yqgjso7jb6hbde5epeev3yhq