Features of disjunctive tectonics of Krivoy Rog iron ore area

P. G. Pigulevskyy, V. K. Svistun, Yu. P. Mechnikov, O. S. Kyrylyuk, Yu. V. Lisovoy
2017 Geofizicheskiy Zhurnal  
Íàä³éøëà 12 ñåðïíÿ 2016 ð. Ïðåäñòàâëåíî ÷ëåíîì ðåäêîëå㳿 Â. Ä. Îìåëü÷åíêî Ðàññìîòðåíû îñîáåííîñòè ïðîÿâëåíèÿ ðàçðûâíûõ íàðóøåíèé íà òåððèòîðèè Êðèâîðîaeñêîãî ãîðíîðóäíîãî ðàéîíà, õàðàêòåðèñòèêà êîòîðîãî îïðåäåëÿåòñÿ ñëîaeíûì òåêòîíè÷åñêèì ñòðîåíèåì è îõâàòûâàåò îñíîâíûå ýòàïû ñòàíîâëåíèÿ çåìíîé êîðû îò íèaeíåãî àðõåÿ äî ïîçäíåãî ïðîòåðîçîÿ. Ðàçðûâíûå íàðóøåíèÿ â âèäå øèðîêèõ çîí êîíöåíòðàöèè ðàçðûâîâ, òðåùèíîâàòîñòè, ìèëîíèòèçàöèè, êàòàêëàçà, áðåê÷èðîâàíèÿ, ìàãìàòèçìà è ìåòàìîðôèçìà èãðàþò
more » ... þ ðîëü â ôîðìèðîâàíèè ñîâðåìåííîé ñêëàä÷àòî-ãëûáîâûõ ñòðóêòóðû Êðèâáàññà è õîðîøî âûäåëÿþòñÿ â ãåîôèçè÷åñêèõ ïîëÿõ. Òðàíñðåãèîíàëüíûé ãëóáèííûé Êðèâîðîaeñêî-Êðåìåí÷óãñêèé ðàçëîì ÿâëÿåòñÿ îñíîâíîé ðàçëîìíîé ñòðóêòóðîé, êîòîðàÿ â ïðåäåëàõ Êðèâáàññà ïðåäñòàâëåíà ìíîãîîñåâîé ñèñòåìîé íàðóøåíèé: çàïàäíàÿ îñü Çàïàäíûé ðàçëîì; öåíòðàëüíàÿ îñü Òàðàïàêîâñêèé ðàçëîì; âîñòî÷íàÿ îñü Ñàêñàãàíñêèé è Âîñòî÷íûé ðàçëîìû. Ïî÷òè âñå ðåãèîíàëüíûå ðàçëîìû ñîñòîÿò èç äâóõ-òðåõ ñáëèaeåííûõ ïàðàëëåëüíûõ ðàçðûâîâ. Ïî äëèíå, âíóòðåííåìó íàëîaeåíèþ, ïîâåäåíèþ â ãåîôèçè÷åñêèõ ïîëÿõ ðàçëîìû äåëÿòñÿ íà òðè ãðóïïû: ñóáìåðèäèîíàëüíûå, ñîîòâåòñòâóþùèå îáùåìó ïðîñòèðàíèþ ãëàâíûõ ñêëàä÷àòûõ ñòðóêòóð; äèàãîíàëüíûå, ñîîòâåòñòâóþùèå ïðîñòèðàíèþ îñíîâíûõ ñêëàä÷àòûõ ñòðóêòóð; ñóáøèðîòíûå (ïîïåðå÷íûå ïðîñòèðàíèþ ñêëàä÷àòûõ ñòðóêòóð). Êëþ÷åâûå ñëîâà: Êðèâáàññ, òåêòîíèêà, íåîòåêòîíèêà, ñòðóêòóðà, ðàçëîì, ñåéñìè÷íîñòü. Âñòóï. Òåêòîí³÷íà áóäîâà òåðèòî𳿠Êðèâî-ð³çüêîãî çàë³çîðóäíîãî ðàéîíó áåçïîñåðåäíüî â³äîáðàaeàºòüñÿ íà ïåðåá³ãó âñ³õ ïðèðîäíèõ ³ òåõíîãåííèõ ïðîöåñ³â. Äî òðàíñðåã³îíàëüíèõ ãëèáèííèõ ðîçëîì³â, ÿê ïðàâèëî, òÿae³þòü ³ á³ëü-ø³ñòü ç â³äîìèõ ðîäîâèù êîðèñíèõ êîïàëèí. Âîíè ôîðìóþòü ó êðèñòàë³÷íîìó ôóíäàìåíò³ ð³çíîðàíãîâó ñèñòåìó ðîçëîì³â. Äð³áí³ òåêòîí³÷í³ ïîðóøåííÿ ³ ïîâÿçàí³ ç íèìè çîíè ï³äâèùåíî¿ ïðîíèêíîñò³ âïëèâàþòü íà ôîðìóâàííÿ ³ øâèä-ê³ñòü íàçåìíèõ íåãàòèâíèõ ãåîëîã³÷íèõ ³ òåõíîãåííèõ ïðîöåñ³â ï³äòîïëåííÿ, ôîðìóâàííÿ ä³ëÿíîê ïðîñ³äàííÿ ´ðóíòó òà ïðîâàë³â, óòâîðåííÿ çñóâ³â. Ç òåêòîí³êîþ òàêîae ïîâÿçàí³ îñîáëèâîñò³ ðåëüºôó, ÿê³ âèçíà÷àþòü íàïðÿìîê ïîâåðõíåâî¿ òà ï³äçåìíî¿ âîäíî¿ ô³ëüòðàö³¿, à òàêîae çîíè íàéàêòèâí³øî¿ ô³ëüòðàö³¿ ï³äçåìíèõ âîä. Ô³çè÷í³ ïîëÿ ó òàêèõ çîíàõ, ÿê ïðàâèëî, íàáóâàþòü ìîçà¿÷íîãî õàðàêòåðó. Ïèòàííÿ òåêòîí³êè äîêåìáð³þ Êðèâîð³çüêîãî ðàéîíó, ÿê ³ ñòðàòèãðàô³¿, ìàãìàòèçìó òà ìå-òàìîðô³çìó, äî òåïåð³øíüîãî ÷àñó (íåçâàaeàþ-÷è íà âåëè÷åçíèé îáñÿã ïîøóêîâèõ ³ ðîçâ³äóâàëüíèõ ðîá³ò), âèð³øåí³ íåäîñòàòíüî [Ãåîëîãî-ãåîôèçè÷åñêàÿ ..., 2006]. Òåêòîí³÷í³ ñõåìè ìèíóëèõ ðîê³â íå º çàâåðøåíèìè, à ðîáîòè ãåî-ëîã³â-çéîìíèê³â çà îñòàíí³ 20 ðîê³â äàëè íîâó ³íôîðìàö³þ äëÿ äåòàëüí³øîãî òðàêòóâàííÿ áóäîâè ðàéîíó Êðèâîð³çüêîãî çàë³çîðóäíîãî áàñåéíó (Êðèâáàñó). Ñòàí ïèòàííÿ. Âèâ÷åííÿ ãåîëîã³÷íî¿ áóäîâè Êðèâîð³çüêîãî ðàéîíó ðîçïî÷àëîñÿ ç ïðîìèñëîâîãî îñâîºííÿ ðóäè çàë³çîðóäíîãî áàñåéíó ó äðóã³é ïîëîâèí³ Õ²Õ ñò. ³ ïîâÿçàíå ç ³ìÿì Î. Ì. Ïîëÿ, ÿêèé îðãàí³çóâàâ ó 1873 ð. Òîâàðèñòâî êðèâîð³çüêèõ çàë³çíèõ ðóä ç âèäîáóòêó ðóäè â óðî÷èù³ Äóáîâà Áàëêà. Ïåðø³ â³äîìîñò³ ïðî êîðèñí³ êîïàëèíè ðà-
doi:10.24028/gzh.0203-3100.v38i5.2016.107829 fatcat:afu2u4lbmbatnempfymyn72tmq