Differences in morphological characteristics football players of older pioneers and cadets

Miroslav Smajic, Dejan Madic, Nebojsa Cokorilo, Zoran Milosevic, Borislav Obradovic, Bogdan Tomic
2015 Glasnik Antropološkog Društva Srbije  
Sažetak. Morfološke karakteristike definišu čoveka na osnovu njegovih obeležja, a najčešće pomoću odgovarajućih antropometrijskih mera. Morfološke karakteristike predstavljaju osnovu izučavanja bio-psiho-socijalnog statusa čoveka u najširem smislu. Praćenja morfoloških karakteristika predmet je više naučnih disciplina. Morfološke karakteristike i njihovo poznavanje služe pravilnom odabiru i primeni telesnih vežbi, kao i pravilnom odreĎivanju opterećenja u trenažnom procesu. Morfološke
more » ... tike se u dužem vremenskom periodu menjaju u prvenstveno smislu povećanja longitudinalne dimenzionalnosti. Ova pojava nazvana je akceleracijom rasta i razvoja. Cilj istraživanja je analiza razlika u morfološkim karakteristikama fudbalera kategorije starijih pionira i kadeta. Uzorak ispitanika čini ukupno 60 fudbalera različitih uzrasnih kategorija FK "Vojvodina", i to: stariji pioniri (13.5±0.5 godina) -30 ispitanika i kadeti (15.5±0.5 godina) -30 ispitanika. Radi utvrĎivanja razlika u morfološkim karakteristikama mladih fudbalera izmereno je 11 antropometrijskih mera, prema Internacionalnom biološkom programu. Razlike u morfološkim karateristikama mladih fudbalera utvrĎene su primenom kanoničke diskriminativne analize. Dobijeni rezultati ukazuju da se ove dve grupe ispitanika meĎusobno razlikuju u morfološkim karakteristikama. Razdvajanju grupa najviše je doprinela razlika u telesnoj masi. Ključne reči: antropometrija, stariji pioniri, kadeti. Uvod Prema strukturni sloţenosti u klasifikaciji sportova, fudbal pripada grupi sloţenih sportskih aktivnosti, što podrazumeva razne tehničke sposobnosti u uslovima međusobne saradnje svih članova tima u primenjenoj taktici, odnosno, strategiji suptrotstavljanja sa protivnikom (Erceg, Laštre & Lisica, 2006) . Efikasnost igre je pod uticajem različitih faktora, kao što su morfološke karakteristike, motoričke sposobnosti, funkcionalne sposobnosti, tehničko-taktička znanja, psihološke karakteristike (konativne i kognitivne), ali i faktor sportske sreće. Savremeni fudbal zahteva od igrača specifičnu fudbalsku inteligenciju, što znači da moraju brzo misliti, nositi se sa različitim situacijama i imati sposobnost brzog donošenja odluka (Erceg, Milić & Ţivković, 2013; . Morfološke karakteristike su veoma vaţne u realizaciji motoričkih zadataka, bilo kao olakšavajući faktor, ili onaj koji čini njihovo izvođenje teţim. Pored toga, morfološke karakteristike su veoma vaţne za realizaciju svih motoričkih zadataka u kojima se sopstveno telo ili deo tela pomera, ili se određena pozicija tela odrţava, bez obzira na to da li se radi na snazi, brzini, fleksibilnosti, koordinaciji ili ravnoteţi (Erceg i sar., 2014).
doi:10.5937/gads1550011s fatcat:vkc4o72ojjgkxlgfi5f4ctarrq