The Qualitative Test of Cyanide in Grape

Yoko KAWAMURA, Sadao UCHIYAMA, Yukio SAITO
1990 Shokuhin Eiseigaku Zasshi  
doi:10.3358/shokueishi.31.189 fatcat:fzlttxclefckneearayrqgzfja