Electrical characterization of MoS2 field-effect transistors with different dielectric polymer gate

Lan Liu, Xudong Wang, Li Han, Bobo Tian, Yan Chen, Guangjian Wu, Dan Li, Mengge Yan, Tao Wang, Shuo Sun, Hong Shen, Tie Lin (+5 others)
2017 AIP Advances  
doi:10.1063/1.4991843 fatcat:7yvjdvwcnfdkbatkjheexoxvpa