Η εφαρμογή του ραδιοεπισημασμένου αναλόγου της σωματοστατίνης(99m) Τc-depreotide στην διαγνωστική προσέγγιση του μεταστατικού καρκίνου του θυροειδούς

Πιπίτσα Ν. Βαλσαμάκη
2008
Την τελευταία εικοσαετία, η ύπαρξη υποδοχέων της σωματοστατίνης σε καρκινικά κύτταρα νευροενδοκρινών ή μη ενδοκρινών όγκων, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου του θυρεοειδούς, οδήγησε στην προσπάθεια ανίχνευσης αρνητικών στο ιώδιο μεταστάσεων του διαφοροποιημένου καρκίνου του θυρεοειδούς, καθώς και μεταστατικών βλαβών του μυελοειδούς καρκίνου του θυρεοειδούς, με το γνωστό ανάλογο της ενδογενούς ορμόνης σωματοστατίνης, indium-111-labeled DTPA-octreotide (111 In-pentetreotide). Σκοπός της παρούσας
more » ... ιατριβής ήταν η αξιολόγηση του νεότερου συνθετικού αναλόγου της σωματοστατίνης, depreotide, που επισημαίνεται με το τεχνήτιο-99m (99mTc-depreotide), στην επανασταδιοποίηση του καρκίνου του θυρεοειδούς. Διενεργήθηκε ολοσωματικό και τομογραφικό (single-photon emission tomography- SPET) σπινθηρογράφημα σε ασθενείς με χειρουργηθέντα καρκίνο του θυρεοειδούς με αυξημένα επίπεδα των ειδικών καρκινικών δεικτών ή ύποπτα ευρήματα από τον υπόλοιπο απεικονιστικό έλεγχο. Σε όλη την ομάδα των ασθενών μας, το σπινθηρογράφημα με 99mTc-depreotide παρουσίασε ευαισθησία 86,9% και ειδικότητα 66,6%, ενώ οι συμβατικές ακτινολογικές μέθοδοι έδειξαν ευαισθησία 70,8% και ειδικότητα 87,5%. Επίσης, έγινε συνεκτίμηση των αποτελεσμάτων με τις καθιερωμένες ραδιονουκλιδικές τεχνικές. Σε μερικές περιπτώσεις, ο συνδυασμός των κλινικοεργαστηριακών και απεικονιστικών ευρημάτων ή η χειρουργική εξαίρεση μεταστατικών διηθήσεων και η ιστοπαθολογία παρείχαν την οριστική διάγνωση, ενώ σε άλλες η επιβεβαίωση βασίστηκε στην πορεία της νόσου κατά τη διάρκεια διετούς παρακολούθησης. Το σπινθηρογράφημα με 99mTc-depreotide παρουσιάζει υψηλή ευαισθησία στην ανίχνευση μεταστατικών εστιών του καρκίνου του θυρεοειδούς, με άμεση αντανάκλαση της εξέλιξης της νόσου σε παθοφυσιολογικό επίπεδο. Σε ασθενείς με διαφοροποιημένο καρκίνο του θυρεοειδούς, φαίνεται να απεικονίζει τις μη-ιωδιοφιλικές μεταστατικές εστίες, χωρίς την ανάγκη να διακοπεί η θεραπεία υποκατάστασης με θυροξίνη ή να χρησιμοποιηθεί ανασυνδυασμένη ανθρώπινη θυρεοτροπίνη. Με βάση τα αποτελέσματά μας, φαίνεται ότι [...]
doi:10.26262/heal.auth.ir.101689 fatcat:nzneqsbpvzgxvjw3dq4dbpf2fu