Моделювання стратегії маркетингових комунікацій курортно-рекреаційного підприємства

Л.Д. Романчук
2017 Êvropejsʹkij Vektor Ekonomìčnogo Rozvitku  
МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЇ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА У статті визначено, що успішна діяльність курортно-рекреаційних підприємств забезпечується потоками інформації, які формують систему комунікацій. Розглянуто особливості формування стратегії маркетингових комунікацій підприємств курортнорекреаційної сфери у форматі органічного поєднання маркетингових комунікацій. Наведено структурно-логічну послідовність формування маркетингової комунікаційної стратегії
more » ... екреаційного підприємства. Запропоновано методику визначення оптимізованої структури маркетингових комунікацій. Ключові слова: стратегія маркетингових комунікацій, курортно-рекреаційна послуга, курортно-рекреаційні підприємства, конкурентоспроможність, моделювання. Постановка проблеми. В умовах глобалізації розвиток курортно-рекреаційної сфери як важливого сегмента національного туризму, пов'язаний з просуванням пропозиції на нові сегменти ринку. Нестабільність зовнішнього середовища, загострення конкуренції на ринку ускладнюють вирішення цього стратегічного завдання. Курортно-рекреаційна сфера є драйвером мультиплікативного впливу на розвиток економіки розвитку. Насамперед це пов'язано з тим, що курортно-рекреаційної сфера позитивно впливає на розвиток суб'єктів бізнесу, які формують ланцюг обслуговування туристів (транспорт, готельне господарство, торгівля, ресторанний бізнес, соціальна сфера та ін.). Курортнорекреаційна сфера є чинником підвищення культурного рівня населення певної території, основою просування національної культури і ідентичності. Слід підкреслити, що специфіка курортно-рекреаційного бізнесу, перш за все інтеграція та взаємозв'язок між потенційним туристом і підприємством на всіх етапах формування, розроблення і реалізації курортно-рекреаційного продукту, дозволяє дійти до висновку, що потреби є основою формування споживчого попиту на курортно-рекреаційний продукт, оскільки саме вони формують інтереси, прагнення, очікування та пріоритети споживачів щодо вибору туристичного продукту. Саме тому моделювання стратегія маркетингових комунікацій курортно-рекреаційного підприємства є актуальним науковим завданням, спрямованим на формування маркетингової політики, яка забезпечить інтеграцію та взаємозв'язок між потенційним туристом і курортно-рекреаційним підприємством на всіх етапах формування, розроблення і реалізації курортнорекреаційного продукту. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Опрацьовуючи теоретичний і методологічний базис наукових надбань вітчизняних і зарубіжних уче-© Л.Д. Романчук
doi:10.32342/2074-5362-2017-2-23-7 fatcat:2rlztgwn3rbrhfpxj5lwu2uplu