Preliminary research on Poisson-line alignment technique

Zhao Zong-Qing, Hao Yi-Dan, Wang Feng, Zhang Ying, Wang Fang, Yuan Yong-Teng, Ding Yong-Kun
2010 Wuli xuebao  
doi:10.7498/aps.59.2635 fatcat:qkl64gwtivdqvkfbkceeociedi