Synthesis, characterization, DNA binding and cleavage, BSA interaction and anticancer activity of dinuclear zinc complexes

Chun-Yan Gao, Xin Qiao, Zhong-Ying Ma, Zhi-Gang Wang, Jing Lu, Jin-Lei Tian, Jing-Yuan Xu, Shi-Ping Yan
2012 Dalton Transactions  
doi:10.1039/c2dt31306e pmid:22930131 fatcat:at4fkatgzng3pgvr63vmte6asa