Nanoyapılı TiO2 Film Yüzeyinde TiO2/ZnO ve TiO2/CuO Heteroyapıların Oluşturulması ve Fotokatalitik Aktivitelerinin İncelenmesi

Tuncay Dikici, Metin Yurddaşkal
2019 Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi  
Öz Bu çalışmada, saf titanyum yüzeyinde üç farklı aşamada TiO2/ZnO ve TiO2/CuO heteroyapıları oluşturularak her bir farklı oksit bileşiğin fotokatalitik performansları incelenmiştir. İlk olarak; elektrokimyasal anotlama tekniği ile saf titanyum yüzeyinde nanoyapılı TiO2 film yapısı oluşturulmuştur. Bu işlemin sonrasında, TiO2 film yüzeylerine elektrolitik yöntemle Zn ve Cu kaplanmıştır. Zn ve Cu kaplanmış bu örnekler 500 o C'de 2 saat boyunca ısıl işleme tabi tutularak TiO2/ZnO ve TiO2/CuO
more » ... nO ve TiO2/CuO yapılarının oluşumu sağlanmıştır. Hazırlanan örneklerin kristalin yapısı ve yüzey morfolojisi X ışını kırınım cihazı ve taramalı elektron mikroskobu ile analiz edilmiştir. Fotokatalitik performans testleri, belirli zaman aralıklarında ultraviyole ışık altında bekletilen metilen mavisi çözeltisinden alınan absorbans ölçümleri ile gerçekleştirilmiştir. Testlerin sonucunda en iyi fotokatalitik bozundurma performansına ve reaksiyon hız sabitine TiO2/ZnO numunesinin sahip olduğu anlaşılmıştır. Abstract In this study, the photocatalytic performance of each different oxide compound was investigated in three different stages on pure titanium surface by forming TiO2/ZnO and TiO2/CuO structures. Firstly; nanocomposite TiO2 film structure was formed on pure titanium surface by electrochemical anodization technique. After this process, TiO2 film surfaces were coated with Zn and Cu by electrolytic method. Zn and Cu coated specimens were heat treated at 500 o C for 2 hours to form TiO2/ZnO and TiO2/CuO structures. The crystal structure and surface morphology of the prepared samples were analyzed by X-ray diffractometer and scanning electron microscope. Photocatalytic performance tests were performed with absorbance measurements obtained from the methylene blue solution kept under ultraviolet light at certain time intervals. As a result of the tests, it is understood that the TiO2/ZnO sample has the best photocatalytic degradation performance and the reaction rate constant.
doi:10.18185/erzifbed.423082 fatcat:elqn3zp75vfnjkk6gey25ixt7u