OELEDZENIE STRUKTUR GEOLOGICZNYCH I RUCHÓW TEKTONICZNYCH W OSADACH NEOGEÑSKICH METOD¥ SEJSMICZN¥ W ASPEKCIE GEOLOGICZNO-IN¯YNIERSKIM Tracking of the geological structures and tectonic movements in the Neogene deposits by the aid of seismic method in engineering-geological aspect Leszek Józef KASZUBOWSKI

Politechnika Szczeciñska, Katedra Geotechniki
unpublished
Treoeae: OEledzenie struktur geologicznych i ruchów tektonicznych w osadach neogeñskich podczas ba-dañ sejsmicznych przedstawiono na przyk³adzie obszaru mierzejowego jeziora Kopañ i jeziora Wicko. Podczas badañ sejsmicznych wykorzystano aparaturê CS-5G-1, stosowano metodê fal odbitych. W czasie badañ terenowych zastosowano przedzia³ pomiarowy Z = 100 ms, co powodowa³o, ¿e fale sejsmiczne penetrowa³y osady neogenu i jego pod³o¿a do g³êbokooeci 80-100 m p.p.t. Na podstawie przeprowadzonych badañ
more » ... prowadzonych badañ sejsmicznych, które weryfikowano otworami wiertniczymi, mo¿na by³o wydzieliae g³ówne struktury geologiczne osadów holoceñskich, plejstoceñskich i ich pod³o¿a. Bardzo dobrze oeledzone by³y na rejestracjach sejsmicznych w obrêbie holocenu grunty s³abe pod wzglêdem geologiczno-in¿ynierskim i geotechnicznym, jakimi s¹ mu³ki organiczne oraz torfy. W obrêbie plej-stocenu wyró¿niono szereg poziomów glacjalnych, glacifluwialnych i fluwialnych. Wa¿nym zagadnie-niem w aspekcie geologiczno-in¿ynierskim jest mo¿liwooeae oeledzenia w utworach neogenu uskoków m³odej tektoniki, gdzie bardzo wyraŸnie widaae przesuniêcia warstw geologicznych. Dok³adniejsze poznanie budowy geologicznej badanego obszaru oraz wnikliwa analiza litostratygraficzna osadów mog¹ umo¿liwiae okreoelenie wieku ruchów neotektonicznych, a zw³aszcza wyznaczenie obszarów, gdzie wymienione wy¿ej procesy zachodz¹ wspó³czeoenie. S³owa kluczowe: struktury geologiczne i ruchy tektoniczne, osady neogeñskie, badania sejsmiczne, aspekt geologiczno-in¿ynierski Abstract: This paper presents results of the tracking of geological structures and tectonic movements in the Neogene deposits by the aid of seismic method in engineering-geological aspect. Author have analysed the area of the Kopañ Lake and Wicko Lake spit. Seismic research with use of the apparatus CS-5G-1 (6 channels) as high-resolution seismic investigations were carried out along the designed profiles, which are situated near to the shore of the Baltic Sea. During the seismic investigations, seismic reflective waves were recorded in measuring range Z = 100 ms. The measuring range was useful for the seismic waves, which have penetrated the deeper geological layers even to the top of Pleisto-cene bedrock. In this case seismic waves reach a value of 80-100 m below the terrain level. Distances between geophones were 10 m, and between profiles 40 m. During the research, there was used constant intensification of seismic impulses amounting from 66-72 dB. Measuring range R = 100 ms causes, that seismic waves reach a frequency of 5 kHz. For the verification of the seismic investigations were executed the geological drillings located on the beach and on the area of the Wicko Lake.
fatcat:v6gz7a7eq5c6fnj7nck3kx2ew4