Land use in flood-prone areas of Poland's Łódź voivodship
Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w gminach województwa łódzkiego

Marta Borowska- Stefańska
2015 Przegląd Geograficzny  
Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w gminach województwa łódzkiego Land use in flood-prone areas of Poland's Łódź voivodship MARTA BOROWSKA-STEFAŃSKA Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, Uniwersytet Łódzki, 90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 31; borosia@op.pl Zarys treści. Celem artykułu jest ocena zagospodarowania terenów zagrożonych powodziami, o dużym i bardzo dużym wskaźniku ryzyka powodziowego, w gminach województwa łódzkiego. Zagospodarowanie badano
more » ... wanie badano poprzez analizę użytkowania ziemi, przy wykorzystaniu Topograficznej Bazy Danych oraz inwentaryzacji terenowej, w granicach zasięgu wody 1%. W konkluzji stwierdzono, że dominującym typem użytkowania terenów szczególnego zagrożenia powodziami w badanych gminach są tereny wolne od zabudowy, a wśród nich głównie rolne. Pozioma intensywność zagospodarowania terenów zagrożonych powodziami jest największa w pobliżu mniejszych rzek, na szerokiej równinie zalewowej oraz na terenach poniżej zbiornika o funkcji przeciwpowodziowej. Słowa kluczowe: zagospodarowanie przestrzenne, tereny zagrożone powodziami, województwo łódzkie, GIS, ryzyko powodziowe. Wprowadzenie Doliny rzeczne są odrębnymi układami przyrodniczymi o specyfi cznych formach zarówno budowy geologicznej, rzeźby, stosunków wodnych, topoklimatu, jak i fauny oraz fl ory. Te cechy środowiska warunkują i kształtują formy gospodarki człowieka. Charakter zagospodarowania dolin ma istotny wpływ na ich walory przyrodnicze, a także ochronę przed powodzią. Na obszarach, gdzie nie rozwija się zabudowa miejsko-przemysłowa, stopień przekształcenia komponentów środowiska geografi cznego powiązany jest bezpośrednio z układem typów wykorzystania ziemi. Najwyższy związany jest z obszarami upraw, niższy z terenami użytków zielonych, natomiast najniższy wykazują obszary leśne. Wszystkie te czynniki prowadzą do postępującej fragmentacji środowiska rzek i dolin.
doi:10.7163/przg.2015.3.7 fatcat:vqg25kpqdrdt7ffsdxrtnjx2jy