THE PROBLEM OF IT TERM INTERLINGUAL INTERFERENCE WITHIN THE LOCALIZATION PROCESS

N. V. Kozhemiachenko
2021 Lviv Philological Journal  
старший викладач кафедри перекладу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського вул. Першотравнева, 20, Кременчук, Полтавська область, Україна Статтю присвячено висвітленню проблеми інтерференції англійсько-мовних ІТ термінів в термінологію української мови під час локалізації програмного продукту сфери комп'ютерних технологій. Розглянуто погляди науковців щодо основних характеристик локалізації в цілому, та ролі процесу перекладу, зокрема. Було встановлено, що хоча
more » ... оцес локалізації має на меті адаптацію або доместикацію текстового супроводу ІТ продукту до норм національної мови, все ж таки прослідковується інтернаціоналізація фахової термінології та поступове засвоєння українською мовою великої кількості іншомовних термінологічних одиниць. Проаналізовано сучасні праці дослідників щодо основних прийомів перекладу безеквівалентної комп'ютерної термінології та встановлено, що їх використання сприяє подальшій повній чи частковій інтерференції термінологічних одиниць в цій фаховій галузі. Зроблено спробу виділити основні семантичні групи термінів, які найчастотніше засвоюються українською мовою без перекладу. Крім того, було встановлено, що всі терміни мають лексичні відповідності в українській мові, хоча бракує уніфікованих підходів щодо їх створення. Саме відсутність унормованих перекладацьких рішень спричиняє появу термінологічних інваріантів чи відмову від перекладу загалом. В нашій розвідці основну увагу було зосереджено на засвоєних українською мовою власних назвах, пов'язаних з сферою ІТ та безпосередньо термінологічних одиницях. На прикладах доведено, що більшість ІТ термінів мають складну синтаксичну природу, тому найчастіше в текстах вони представлені в формі літерних абревіатур, які відносять до продуктивних способів поповнення словникового складу мови. Було з'ясовано, що продуктивність абревіації як способу словотворення в сучасних мовах пов'язують з тенденцією до раціоналізації мови в процесі професійного спілкування. Проведений аналіз дає змогу стверджувати, що за відсутності стандартизації та уніфікації в Україні новітньої ІТ термінології, яка інтенсивно розвивається та поповнюється новими одиницями, процес міжмовної англійсько-української інтерференції буде посилюватись, що унеможливить в подальшому здійснення якісної локалізації ІТ продукту для українського споживача. Ключові слова: ІТ терміни, безеквівалентна лексика, локалізація, інтерференція, літерна абревіація,
doi:10.32447/2663-340x-2021-9.17 fatcat:dusxwly7h5bajcn4e4cjnln5cq