РЕЗУЛТАТИ ОТ ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ЦАРЕВИЦА СЛЕД РАЗЛИЧНИ ПРЕДШЕСТВЕНИЦИ И ТОРЕНЕ Иван Салджиев, Стефка Добрева, Ангелина Мухова-Институт по полски култури-Чирпан RESULTS FROM THE YIELD OF MAIZE AFTER DIFFERENT PREDECESSOR AND FERTILIZATION

I Saldzhiev, S Dobreva, A Muhova
2014 Science & Technologies   unpublished
In the article is discussed the yield of maize obtained after different predecessors and two norms of fertilization. The experiment was conducted at Field crops institut-Chirpan in the period 1999-2007. The experiment was carry out under non-irrigated conditions. The maize, variete late hybrid Knezha 530, was sown at rate of 60 000 plants per ha, after seven predecessors (peas, peas and wheat mixture, cotton, maize, sunflower, durum wheat and barley) and two norms of fertilization-N 12 P 8 and
more » ... ation-N 12 P 8 and standard (N 0 P 0)-without fertilization. The analysis of the received datas shows that in the case of non-fertilization (N 0 P 0) the best predecessors are peas grain, peas and wheat mixture and durum wheat. The best results under fertilization with N 12 P 8 are received after predecessor peas grain and durum wheat. The fertilization increases the yield of grain average with 1003 kg/ha or 126 %. Увод От всички зърнени житни култури, с изключение на овеса, царевицата има най-високо съдържание на мазнини в зърното. Тя е любима храна не само на хората, но и на животните. В света царевевицата заема трето място по отглеждане от зърнените култури. Нейните растеж и развитие се обуславят от действието на абиотичните фактори, а продуктивните й възможности са в пряка зависимост на хранителните вещества и избора на предшественик. Добре планираното сеитбообращение намалява зависимостта от външните фактори и довежда до увеличаване на добивите. Чирпан се определя като район с подходящи условия за отглеждане на царевица. Добивите се влияят положително и от минералното торене, като последното оказва положително влияние върху структурните елементи и величината на резултатите-Базитов, Господинов 2007 г. Съществуващата тенденция към засушаване на климата, която оказва влияние върху агросистемата на царевицата и отчетените добиви са достиг-нали рекордно ниски равнища (З. Попова, М. Иванова, Д. Мартинс, Л. С. Перейра, М. Керчева, В. Александров и К. Денева-2013 г.). Ето защо съществува необходимост от оптимално съчетание на предшественик и торова норма, при което добивът се увеличава до максимални стойности. Материал и методи Опитът беше заложен по метода на дробните парцелки в 4 повторения с големина на реколтната парцелка 20 m 2. Царевицата отглеждахме при неполивни условия, при предшественици грах, грахово-пшенична смеска, слънчоглед, памук, ечемик, твърда пшеница и царевица. Торенето извър-шихме при норма N 12 P 8 и стандарт N 0 P 0.
fatcat:nlkd6hxrxfaqfdkf7ltxco7fse