Komentarz do uwag Ewy Nowak-Juchacz

Miłowit Kuniski
2005 Diametros nr   unpublished
Pojcie "podstawy" Pytanie o warunki czy podstawy jest wci wane. Rutynizacja procedur nie oznacza, e warunki zostały do nich zredukowane: władza, na przykład, nie istnieje tylko ze wzgldu na procedury. Przyjmuj, e owe podstawy maj chara-kter racjonalny i plasuj si na poziomie (rónych poziomach) metafizycznych. Wykraczaj one poza to, co empiryczne, w tym wic sensie s transcendentne. Mona równie pój dalej i uzna, e racjonalno na poziomie (poziomach) metafizycznym ma ródło radykalnie
more » ... lnie transcendentne, w boskim rozumie (Grecy) lub w rozumie Boga (tradycja monoteistyczna). Kto uwaa przejcie do poziomu radykalnej transcendencji za bezzasadne, poprzesta moe na poziomie metafizycznym-słabszej transcendencji. Kto wreszcie i od metafizyki stroni, moe zadowoli si pojciem niezmienników. Wówczas jednak wci pozostaje filozoficzne pytanie o ich natur, czyli o warunki nieempiryczne. Czy postpowa-nie naukowe nie polega na rozpoznawaniu niezmienników i ich wyjanianiu? Dlaczego chcemy demokracji? To nie jest moje pytanie. Odpowied Ewy Nowak-Juchacz podkrela optyma-lizacj i doskonalenie procedur dla coraz lepszego zaspokajania naszych potrzeb i przez to doskonalenie samej demokracji. To budzi moj wtpliwo. Po pierwsze, nasze potrzeby nie s ograniczone, wic optymalizacja jest nie do osignicia. Po drugie, demokracja kreuje coraz to nowe potrzeby i sposoby ich zaspokajania. W tym znaczeniu jest swoistym perpetuum mobile. Legitymizacja władzy i skuteczno Nie sdz, by "momentem kluczowym" władzy była legitymacja. To jest jeden z jej aspektów, który, jak pisałem, ma znaczenie dla jej stabilnoci. Skuteczno
fatcat:2w7tgbainzhtlpag4cpswqp66q