Investigation of Eighth Grade Elementary Schools Listening Texts in Terms of Certain Variables

Ayşe Eda GÜNDOĞDU
2010 Turkish Studies  
ÖZET Ders kitapları, günümüzde, değiĢen eğitim anlayıĢına rağmen hâlâ dersin temel materyali olma iĢlevini devam ettirmektedir. Diğer derslerle karĢılaĢtırıldığında; Türkçe dersi için ayrı bir öneme sahip olan ders kitapları, öğrencilerin ana dilini öğrenme sürecinde ilk karĢılaĢtıkları yazılı dilsel ürünleri de içerisinde barındırmaktadır. Bu açıdan bakıldığında kitaplarda dinleme, konuĢma, okuma ve yazma becerilerinin geliĢtirilmesi sürecinde öğrenciye iyi birer örnek olabilecek metinlerin
more » ... lecek metinlerin yer alması öngörülmektedir. ÇalıĢmada Ġlköğretim Sekizinci Sınıf Türkçe Dersi Öğretmen Kılavuz Kitabı"nda yer alan dinleme metinleri çeĢitli değiĢkenler açısından incelenmiĢ, temel dil becerilerinden biri olan dinleme becerisine katkısı ortaya konulmuĢtur. ABSTRACT Today, in spite of the changing concept of education, the textbooks keep the major function as a lesson material. Compared to other lessons materials, the textbooks of Turkish lesson have a special importance about being the first written products in mother tongue education process. In this respect, developing of listening, speaking, reading and writing skills, the texts that are being in textbooks must be good example of language. In this study, Eighth Grade Elementary School Teachers Book of Turkish Lesson" listening materials were examined in terms of certain variables and the contribution of listening texts to the listening skill.
doi:10.7827/turkishstudies.2028 fatcat:rorltdh6xngw5hkz4blifsksfq