Τα κοινά μέρη στην οριζόντια ιδιοκτησία στο θεσμό του Κτηματολογίου και η δημοσιότητά τους στο Κτηματολόγιο

Ευανθία Ιωάννη Χατζηχαρίση
2016
Το δικαίωμα της οριζόντιας ιδιοκτησίας, που αποτελεί είδος κυριότητας σε ακίνητο απαρτίζεται αφενός από αυτό της αποκλειστικής, χωριστής κυριότητας σε όροφο ή διαμέρισμα ορόφου οικοδομής και αφετέρου, ταυτόχρονα, αυτοδικαίως και εκ του νόμου, από την αναγκαστική εξ αδιαιρέτου συγκυριότητα στο έδαφος και στα κοινά μέρη της οικοδομής. Η τελευταία, δεν μπορεί να υπάρξει ως αυτοτελές και αυθύπαρκτο δικαίωμα παρά μόνο ως παρεπόμενο του κυρίου δικαιώματος αποκλειστικής κυριότητας. Η συνηθέστερη
more » ... κή) μορφή οριζόντιας ιδιοκτησίας είναι αυτή στην οποία οι οροφοκτησίες ανήκουν σε περισσότερα από ένα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Ο νόμος 3741/1929 θέτει το ειδικό νομικό πλαίσιο που εφαρμόζεται, ενώ επικουρικά εφαρμόζονται και οι γενικές διατάξεις του ΑΚ. Τα βασικά χαρακτηριστικά της αναγκαστικής συγκυριότητας στα κοινά μέρη είναι ότι δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αυτοτελούς διάθεσης χωρίς ταυτόχρονη διάθεση και του κύριου χώρου. Επίσης, ο δικαιούχος αυτής μπορεί να προβαίνει σε πράξεις υλικής διάθεσης των κοινών μερών. Τέτοια , αποτελεί εκτός από το δικαίωμα κάρπωσης, ανάλογα με το ποσοστό του ιδανικού μεριδίου στα κοινά μέρη, το δικαίωμα απόλυτης χρήσης Αντίθετη ρήτρα περί αποκλειστικής χρήσης ενός συνιδιοκτήτη κατ' αποκλεισμό της σύγχρησης των λοιπών πρέπει να υποβληθεί στον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, να μεταγραφεί και να καταχωρηθεί στο Κτηματολόγιο, λειτουργώντας έτσι ως εμπράγματο δικαίωμα δουλείας. Το ποσοστό συμμετοχής στα κοινά βάρη είναι ανάλογο της αξίας του ορόφου ή του διαμερίσματος. Το κριτήριο διάκρισης προκειμένου ένα αντικείμενο να εντάσσεται στα κοινά μέρη είναι αυτό της εξυπηρετούμενης χρήσης με την έννοια της χρησιμότητας που τα μέρη παρέχουν στο κοινό ακίνητο ενώ ως τέτοια έχουν ενδεικτικώς κριθεί οι πρωτότοιχοι, ο μεσότοιχος, ο ανελκυστήρας, η κεντρική θέρμανση και το κλιμακοστάσιο. Μετά το σύστημα της μεταγραφής, το οποίο παράγει μαχητό τεκμήριο ότι μία πράξη απλώς καταχωρήθηκε στα σχετικά βιβλία, με το Εθνικό Κτηματολόγιο πλέον παρέχεται ουσιαστική δημοσιότητα και πλήρη προστασία τ [...]
doi:10.26262/heal.auth.ir.283069 fatcat:w3s4k5l2rjduraywsdiu2qmztu