A Novel NF- B Binding Site Controls Human Granzyme B Gene Transcription

C. Huang, E. Bi, Y. Hu, W. Deng, Z. Tian, C. Dong, Y. Hu, B. Sun
2006 Journal of Immunology  
doi:10.4049/jimmunol.176.7.4173 pmid:16547254 fatcat:fowxe6angbgzxdvxsuwbyn4pmi