Kognitivno-bihevioralna terapija djeteta sa selektivnim mutizmom

Ana Kordić, Daria Sfeci, Lea Slavčić, Ljubica Paradžik
2020 Medicina Fluminensis  
Cilj: U ovoj studiji slučaja bit će predstavljen kognitivno-bihevioralni tretman djeteta s dijagnozom selektivnog mutizma, uz naglasak na važnosti multidisciplinarnog pristupa te važnosti uloge roditelja kao koterapeuta u procesu tretmana. Prikaz slučaja: Dječak u dobi od 6 godina i 8 mjeseci dolazi na prvu psihijatrijsku procjenu u Psihijatrijsku bolnicu za djecu i mladež u Zagrebu u pratnji roditelja, a po preporuci pedijatra. Prema navodima roditelja dječak je prije 5 mjeseci prestao
more » ... eci prestao komunicirati s vršnjacima, kao i s odraslima izvan obitelji. Dječak ne ide na dječje rođendane niti kod prijatelja na igru te zahtijeva stalnu prisutnost roditelja. Roditelji smatraju kako je okidač za prekid verbalne komunikacije bila hospitalizacija dječaka zbog drugih zdravstvenih problema, zbog čega je neko vrijeme bio odvojen od roditelja. Nakon multidisciplinarne obrade dječak je uključen u kontinuirani tretman psihologa i logopeda. Psihološki tretman odvijao se kroz godinu i pol dana, u ukupnom trajanju od 28 susreta, a dječak je za to vrijeme napredovao od toga da može razgovarati isključivo s bliskim članovima obitelji, do toga da može komunicirati s raznim ljudima izvan obiteljskog okruženja te bez teškoća funkcionirati u školi. Zaključak: Ovaj prikaz slučaja ukazuje na efikasnost kognitivno-bihevioralne terapije u tretmanu anksioznih poremećaja, što je u skladu s relevantnim znanstvenim istraživanjima. Pritom je stavljen naglasak na važnost multidisciplinarnog pristupa u interakciji između terapeuta, roditelja, škole te ostalih važnih sudionika u djetetovu okruženju.
doi:10.21860/medflum2020_237305 fatcat:kgcufw3vobfmfbvzcd5ls5oyta