Defining the Essence and Structure of the Supply Chain of Logistic Services as an Object of Statistical Research
Визначення сутності та структури ланцюга поставок логістичних послуг як об'єкта статистичного дослідження

N. A. Hrynchak, The National Academy of Statistics, Accounting and Auditing
2020 Bìznes Inform  
ЕКОНОМІКА ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА БІЗНЕСІНФОРМ № 8 '2020 www.business-inform.net УДК 311:658.7 JEL: С15; C18; L87; L89; L90 ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ТА СТРУКТУРИ ЛАНЦЮГА ПОСТАВОК ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ ЯК ОБ'ЄКТА СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 2020 ГРИНЧАК Н. А. УДК 311:658.7 JEL: С15; C18; L87; L89; L90 Гринчак Н. А. Визначення сутності та структури ланцюга поставок логістичних послуг як об'єкта статистичного дослідження Метою дослідження є визначення сутності та структури ланцюга поставок логістичних послуг
more » ... як об'єкта статистичного дослідження. Здатність компаній зменшувати логістичні витрати та зосереджуватися на своїх основних конкурентних перевагах є ключовим фактором їх виживання та розвитку. Надійна робота ланцюга поставок логістичних послуг є визначальною для зростання ефективності логістики, оскільки підвищує продуктивність діяльності компанії шляхом мінімізації логістичних витрат. За результатами проведеного дослідження визначено, що під логістикою слід розуміти частину ланцюга поставок, яка відповідає за транспортування товарів від виробника/постачальника до замовника/клієнта, а сам логістичний канал включає весь процес передачі продукції від виробника/постачальника до споживача, включаючи зберігання, транспортування, перевантаження, складування, обробку матеріалів та упаковку, а також обмін інформацією, пов'язаною із цими процесами. Визначено, що основними елементами ланцюга поставок та операцій логістичного ланцюга є: виробництво; зберігання; пакування та розпакування; логістичні операції, такі як завантаження та розвантаження, транспортування, перевантаження, обслуговування, крім завантаження, спеціальні вантажні перевезення, складування; зворотну логістику, повернення вантажів. Традиційний ланцюг поставок логістичних послуг, складається з трьох фаз і включає три сторони: виробник/постачальник; провайдер/постачальник логістичних послуг; замовник/споживач. Відзначено, що постачальник логістичних послуг може надавати логістичні послуги безпосередньо замовнику/споживачу логістичних послуг або через інтегратора/посередника. З точки зору потоку інформації обмін інформацією здійснюється між постачальниками логістичних послуг, інтеграторами та замовниками. Фінансові потоки проходять від споживачів логістичних послуг до їх постачальників. Ключові слова: інтегратори логістичних послуг, ланцюг поставок логістичних послуг (LSSC -logistics service supply chain), логістичний канал, логістична послуга, постачальники логістичних послуг, функціональні провайдери логістичних послуг, замовники/споживачі логістичних послуг. Гринчак Наталія Анатоліївна -старший викладач кафедри економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Національна академія статистики, обліку та аудиту (вул. Підгірна, 1, Київ, 04107, Україна) E-mail: gnatalia@ukr.net ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2046-6014 UDC 311:658.7 JEL: С15; C18; L87; L89; L90 Hrynchak N . A. Defining the Essence and Structure of the Supply Chain of Logistic Services as an Object of Statistical Research The research is aimed at defining the essence and structure of the supply chain of logistics services as an object of statistical research. The ability of companies to reduce logistics costs and focus on their main competitive advantages is a key factor in their survival and development. Reliable operation of the supply chain of logistic services is crucial for the growth of logistics efficiency, as it increases the productivity of the company's activity by minimizing logistic costs. According to the results of the research it is determined that the logistics should be understood as a part of the supply chain, which is responsible for transportation of goods from the producer/supplier to the customer/customer, and the logistic channel itself includes the whole process of transmission of products from the producer/ supplier to the consumer, including safekeeping, transportation, reloading, storekeeping, processing of materials and packaging, as well as the exchange of information related to these processes. It is determined that the main elements of supply chain and the operations of logistic chain are: production; safekeeping; packaging and unpacking; logistic operations such as loading and unloading, transportation, reloading, maintenance except loading, special freight transportation, storekeeping; reverse logistics, return of cargo. The traditional supply chain of logistic services consists of three phases and includes three parties: producer/supplier; provider/supplier of logistic services; customer/consumer. It is specified that the supplier of logistic services can provide logistic services directly to the customer/consumer of logistic services or through an integrator/intermediary. In terms of the flow of information, information exchange is carried out between providers of logistic services, integrators and customers. Financial flows pass from consumers of logistic services to their suppliers.
doi:10.32983/2222-4459-2020-8-96-102 fatcat:jblwntqmjbgs7azk22by64slom