Rozbor Lexikónu slovenských vojvodinských vysokoskolských uciteľov a vedcov

Ján Marko
2011 Zbornik Matice srpske za drustvene nauke  
Оригинални научни рад Ја н Ма р ко AНАЛИЗА ЛЕКСИКОНА СЛОВАЧКИХ ВОЈВОЂАНСКИХ УНИВЕРЗИТЕТСКИХ ПЕДАГОГА И НАУЧНИКА 1 СА ЖЕ ТАК: На зив при ло га су ге ри ше, да се без по себ ног на по ра разу ме, да чла но ви по сма тра ног основ ног ску па са др жа ног у Лек си ко ну по ро ђе њу по ти чу из сло вач ких вој во ђан ских на се ља. Ана ли зом по да та ка са др жа них у би о гра фи ја ма ли ца уне тих у Лек сикон би ло је мо гу ће утвр ди ти: број ли ца ро ђе них у по је ди ним на се љи ма, њи хо во
more » ... се љи ма, њи хо во со ци јал но по ре кло; вр сту за вр ше не сред ње шко ле као и ори јен таци ју оства ре ну на ви со ко школ ским сту ди ја ма; ста рост и број кан ди да та при ли ком од бра не ма ги стар ске, од но сно док тор ске те зе. КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: со ци јал но по ре кло, сред ња шко ла, ви со ка шко лафа кул тет, те за -ма ги стар ска, док то рат
doi:10.2298/zmsdn1136395m fatcat:exuqdju735eijexlccqhljnq3u