Time and causality of the significant contribution of a co-perpetrator

Igor Vukovic
2015 Nauka bezbednost policija  
Sažetak:Prema srpskom Krivičnom zakoniku (čl. 33), saizvršilac nije samo onaj ko zajednički sa drugima izvrši krivično delo učestvovanjem u radnji izvršenja, već i onaj ko ostvarujući zajedničku odluku drugom radnjom sa umišljajem bitno doprinese izvršenju dela. Najveći problemi primene ove odredbe tiču se upravo mogućnosti da se saizvršilački doprinos ostvari i nekom drugom radnjom koja ne predstavlja radnju izvršenja. S tim u vezi, postavlja se i pitanje da li ovaj bitan doprinos mora biti
more » ... žen u vreme izvršenja dela, ili može nastupiti i u stadijumu njegovog pripremanja. Takođe, nejasno je ida li svaki saizvršilac mora kauzalno sadoprineti nastupanju posledice dela, ili je moguće da takav kauzalni doprinos i izostane. Autor analizira pitanja vremena saizvršilaštva i problematiku kumulativnog i alternativnog saizvršilaštva, naročito uzimajući u obzir prodor teorije vlasti nad delom u našoj teoriji i praksi. Ključne reči:vlast nad delom, vreme saizvršilaštva, uzročna veza, kumulativno saizvršilaštvo, alternativno saizvršilaštvo. Uvodna razmatranja Saizvršilački kvalitet uvek poseduje ona radnja učesnika kojom se ostvaruje biće dela. Ako jedan oduzima stvar, a drugi vlasnika stvari drži na nišanu, obojica će predstavljati saizvršioce razbojništva. Ako više lica zajednički izvrše krivično delo tako što sa umišljajem ili iz nehata učestvuju u radnji izvršenja,
doi:10.5937/nbp1502127v fatcat:vp2ok54j2ve4tnibati7crqvoq