Η Θεολογία του Εορτοδρομίου του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου

Νικόλαος Αντωνίου Δέλιος
2018
Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο τμήμα της Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και τιτλοφορείται: «Η Θεολογία του Εορτοδρομίου του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη». Ο γράφων στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας διατριβής αναφέρεται στην Αγία Τριάδα στις Δεσποτικές και Θεομητορικές Εορτές. Ακολούθως, στο δεύτερο κεφάλαιο μνημονεύεται ο άσαρκος και ένσαρκος Λόγος στην κτίση και στην ιστορία ενώ τέλος στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η προσφορά
more » ... Υπεραγίας Θεοτόκου στη ζωή της εκκλησίας όπως επίσης και οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη και η εκπλήρωση αυτών στην Καινή Διαθήκη. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στη θεολογία του Εορτοδρομίου παραπέμπει και στηρίζει τις θέσεις του σε χωρία των πατέρων, γεγονός που καταδεικνύει το ορθόδοξο φρόνημά που διέπει την άγια ψυχή του. Προκειμένου να ερμηνευτεί και να κατανοηθεί η θεολογία βάσει των Δεσποτικών και Θεομητορικών εορτών, ο άγιος επαναλαμβάνει τις θεολογικές προϋποθέσεις της διάκρισης του κτιστού-ακτίστου. Ολόκληρη η δημιουργία, τόσο η ορατή όσο και η αόρατη, ενδυναμώνεται, ζωοποιείται και συντηρείται «εἰς τὸ αὐτὸ εἶναι», κατά το μέτρο της μετοχής της στην άκτιστη ουσιοποιητική και ζωοποιητική ενέργεια του τριαδικού Θεού. Ειδικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσης διπλωματικής εργασίας παρατίθεται η τριαδολογία με βάση τις Δεσποτικές και Θεομητορικές. Ο άγ. Νικόδημος τονίζει ότι η Αγία Τριάδα είναι «ὁμοούσιος καὶ ὁμοφυής», όπως και «ταυτοδύναμος καὶ ταυτοενεργής», αφού κοινό και στις τρεις υποστάσεις είναι η μία αδιαίρετος θεία ουσία και κατ' επέκταση η μία και ουσιώδης και φυσική ενέργεια. Έτσι, καθένα από τα θεία πρόσωπα (Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα) είναι τέλειος Θεός, αφού έχει όλη την θεία ουσία. Η δημιουργία του πανάγιου του σώματος γίνεται και από τα τρία θεία πρόσωπα, αφού η ενέργεια στην Αγία Τριάδα είναι μία και κοινή, έστω και αν μόνο ο Λόγος σαρκούται. Συνεπώς, κανένα πρόσωπο δεν ενεργεί καμία ενέργεια, εις την οποία να μην κοινωνούν και τα άλλα δύο πρόσωπα. Στη Χριστολογία του ο άγιος εξ [...]
doi:10.26262/heal.auth.ir.286672 fatcat:ppnws6gmovezdnhrcfot6ympku