Ab initio calculations of the equilibrium geometric structure of the electron's construction and the vibrational spectra of adenine molecules

А. Барта, О. Чобаль, Г. Різак, І. Заячук, В. Різак
2014 Scientific Herald of Uzhhorod University Series Physics  
Представлено результати ab initio розрахунків рівноважної геометричної будови, електронної структури та коливних спектрів для молекули аденіну. Для розрахунків використано обмежений за спіном метод Хартрі-Фока (RHF) і теорію функціоналу густини (DFT) з базисним набором 6-31. На основі аналізу результатів розрахунків встановлено, що досліджувана молекула є стабільна в умовах структурної оптимізації. Проведено розрахунки повних та парціальних густин електронних станів для молекули аденіну.
more » ... вані частоти та інтенсивності спектральних коливальних ліній добре узгоджуються із наявними експериментальними даними. Ключові слова: ab initio, аденін, оптимізована геометрія, електронна густина, ІЧ та КР спектри.
doi:10.24144/2415-8038.2014.35.23-29 fatcat:nbbj7wc7pvdajf3gieup2mejgm