INFORMATION ECONOMY: A CHANCE TO BUILD A NEW MODEL OF SOCIAL DEVELOPMENT OR AN ILLUSION OF A CHANCE?
ІНФОРМАЦІЙНА ЕКОНОМІКА – ШАНС ПОБУДОВИ НОВОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА ЧИ ІЛЮЗІЯ ШАНСУ?

Petro ESHCHENKO, Institute of Sociology of the NAS of Ukraine
2020 Economy of Ukraine  
3 УДК 330.101 П. С. Є Щ Е Н К О, професор, доктор економічних наук, головний науковий співробітник відділу економічної соціології Інституту соціології НАН України, вул. Шовковична, 12, 01121, Київ, Україна ІНФОРМАЦІЙНА ЕКОНОМІКА -ШАНС ПОБУДОВИ НОВОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА ЧИ ІЛЮЗІЯ ШАНСУ? Розкрито зміст інформаційної економіки як нового феномену системи господарюван ня, який виник на межі ХХ і ХХІ ст. у результаті інформаційно технологічної революції. З'ясовано єдність і відмінності
more » ... іальної та інформаційної економіки, необхідність урахування в економічній діяльності співвідношення якісних і кількісних характеристик при поліпшенні технологій і використанні знань та інформації в усіх процесах матері ального і нематеріального виробництва і розподілу, коли визначальною формою ба гатства стають інформація і цифра. Доведено, що розв'язання суперечностей, які ви никають у процесі переходу до інформаційної моделі розвитку, потребує інтегрально го підходу таких наук, як економіка, соціологія, філософія, психологія. Ключові слова: інформаційна економіка; інноваційна діяльність; інформаційно циф рові технології; технологічна революція; мережеві спільноти; фінансування інно ваційної діяльності; соціально економічна система; стратегія розвитку; нова модель соціально економічного розвитку. The content of the information economy as a new phenomenon of the management system that emerged at the turn of the XX and XXI centuries as a result of the information and technological revolution is revealed. The author clarifies the unity and differences of the industrial and information economy and the need to take into account the interrelation of qualitative and quantitative characteristics in economic activity, while improving technologies and using knowledge and information in all processes of material and non material production and distribution, when information and numeral become the determining form of wealth. It is proved that the resolution of contradictions, arising in the process of transition to the information model of development, requires an integrated approach of such sciences as economics, sociology, philosophy, and psychology.
doi:10.15407/economyukr.2019.02.003 fatcat:575nbyioqjfvlhsr7o7pozjbrq