Graduate School of Natural and Applied Sciences City and Regional Planning Department in 2014-2015 Fall Semester

Gazi Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Süreli Dergi, Kent Meydanı, Toplumsal Hareketler, Gösteri, Konak Temsil, Cumhuriyet Meydanı, Gündoğdu Meydanı, Meydanı
unpublished
Öz Kentlilerin sosyal, kültürel, ticari ya da benzer amaçlarla bir araya geldikleri kamusal alanlar olarak kent meydanları aynı zamanda toplumsal hareketlere ve gösterilere de ev sahipliği yapan mekanlardır. Meydanlar, dönemsel olarak değişen içerikleri ile söz konusu toplumsal hareketler ve gösteriler aracılığıyla kent belleğinde bir temsil gücü elde ederler. Bu noktada temsil gücünü belirleyen anlamın inşasında kentsel mekan açısından tarihsellik ve buna bağlı olarak şekillenmiş fiziksel
more » ... , ölçek ve çevresel ilişkiler öne çıkarken, toplumsal olarak da bağlı olunan sistemin sorunları ve memnuniyetsizliklere dayalı ifade arayışları, mücadeleler ve hatta savaşlar belirleyici hale gelir. Bu çalışma böyle bir temsil gücünü ve anlamın inşasına aracılık eden faktörleri İzmir kentinin önemli kent meydanları üzerinden tartışmayı amaçlamaktadır. İzmir kentinde tarihsel olaylar ve mekan kurgusu temelinde öne çıkan Konak, Cumhuriyet ve Gündoğdu meydanlarının ele alındığı çalışmada, toplumsal hareketlerin değişen içeriği temelinde ilişkisel bir analiz ortaya konmaktadır. Söz konusu meydanların değişen kullanım niteliği, tarihsel geçmiş ve mevcut yapısal özellikler temelinde ele alınmakta ve yine değişen toplumsal hareketler açısından gerçekleştirilmiş güncel durum saptamaları aracılığıyla karşılaştırmalı bir değerlendirme yapılmaktadır. Çalışma, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı 2014-2015 Güz Yarıyılında PLN 5085 "Mekanın Sosyolojisi" dersinde yapılan araştırmanın bulguları ile İzmir Emniyet Müdürlüğü ve 20 adet siyasi veya gönüllü kuruluş ile gerçekleştirilmiş görüşmelerin sonuçlarına dayanmaktadır. Abstract Being public places where citizens come together for social, cultural or related purposes, urban squares host social movements and demonstrations. Squares with their periodically changing contents attain a power of representation in urban memory via social movements and demonstrations. At this point, while historicity and correspondingly shaped physical order, scale and environmental relations come to the fore in the sense of urban space; in social sense search of expression based upon problems of the affiliated system and dissatisfaction, struggles and even wars become determinants in constructing the meaning that determines the representation power. This study aims to discuss such a representation power and factors effective in construction of the meaning through significant urban squares in Izmir. The study presents a relational analysis on the basis of changing content of social movements focusing on squares in Izmir, Konak, Cumhuriyet and Gündoğdu, which are prominent in terms of historical events and spatial configuration. The changing use of these squares are discussed on the basis of historical past and current structural characteristics, also a comparative evaluation is made through investigations on existing circumstances in terms of changing social movements. The study is based on the findings of research carried out during the course PLN 5085 "Sociology of Space" in Dokuz Eylul University the
fatcat:g4kjqx5anbgcleoqmc2uzos3zu