دیوان بین‌المللی دادگستری:موضوعات منتخب دربارة مسئولیت دولت

خانم روزالین هیگینز, مترجم:علی قاسمی
2006 Majallah-i Huqūqī-i Biyn/al-milalī-i  
doi:10.22066/cilamag.2006.17856 doaj:54710ff47ca94151bfa5f862d4291b6b fatcat:ruy2cxvspra5phluw4ugxvfwaq