Auszug aus einem Schreiben des Herrn Dr.B. A. Gould an den verstorb. Herrn Confr.Schumacher

B. A. Gould
1851 Astronomical Notes - Astronomische Nachrichten  
Auszug aus ciiieni Schreiben des Herrn Dr. B. A. GouZd an deli vcrstorb. Hewn Confr. Schumacher. Cambridge Mars. 1850. Decbr. 30. ~
doi:10.1002/asna.18510320707 fatcat:m2y26cr2infu3mow2ksi6dxpca