Bireylerin Mutlu Bir Romantik İlişkide Partnerlerinden Beklediği Davranış/Durumların Sıralama Yargılarıyla Ölçeklenmesi

Sebahat GÖREN KAYA, Duygu ANIL
2020 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi  
Öz: Bu araştırmada "bireylerin mutlu bir romantik ilişkide partnerlerinden beklediği davranış/durumların" neler olduğu sıralama yargıları yöntemi ile ölçekleme çalışması yapılarak belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca Türk ve Amerikalı katılımcılar için ülke değişkenine göre de ayrı ayrı ölçekleme çalışması yapılarak sıralamalar karşılaştırılmıştır. Araştırmanın verileri gönüllü 86 Amerikalı ve 113 Türk katılımcının kendi ana dillerinde hazırlanmış bir veri toplama aracına verdikleri cevaplardan
more » ... uşmaktadır. Araştırma bulgularına göre, katılımcıların mutlu bir romantik ilişkide partnerlerinden bekledikleri davranış/durumlardan en çok önemsenen üç tanesi "sorumluluklarını yerine getirmesi", "bana özgürlük alanı tanıyabilmesi" ve "görgü ve nezaket kurallarına uygun davranması" olarak belirlenmiştir. Bu sıralama, Amerikalı ve Türk katılımcılar için farklılık göstermiştir. Türk katılımcılar için ilk üç sırada "sorumluluklarını yerine getirmesi", "ailem ile iyi ilişkiler kurabilmesi", "bana özgürlük alanı tanıyabilmesi" yer alırken; Amerikalı katılımcılar için bu sıra "sorumluluklarını yerine getirmesi", "bana özgürlük alanı tanıyabilmesi" ve "ihtiyaçlarımı kendi fark edip karşılaması" şeklinde olmuştur. Anahtar Kelimeler: Mutlu romantik ilişki, sıralama yargıları yöntemi, ölçekleme, partnerden beklenilen davranışlar/durumlar Abstract: In this study, it was studied to determine what the behaviors/situations that individuals expect from their partners in a happy romantic relationship should be by scaling study with the law of rank order judgment scaling model to determined. In addition, rankings were compared by conducting scaling study separately for Turkish and American participants according to country variable. Data set of the study consisted of 86 American and 113 Turkish volunteer participants' responses to a data collection tool prepared in their native language. According to the research findings. Three of the most important behaviors / situations expected from the partners in a happy romantic relationship were determined as "fulfills the responsibilities of a healthy relationship". "respects my personal freedom/space" and "follows the rules of etiquette and has good manners". This ranking was different for American and Turkish participants. On the other hand, for the Turkish participants first three criteria are stated as "fulfills the responsibilities of a healthy relationship", "has good relations with my parents", "respects my personal freedom/space"; for the American participants the order changes as "fulfills the responsibilities of a healthy relationship", "respects my personal freedom/space" and "realizes my needs and meets them". Keywords: Happy romantic relationship, rank order judgment model, scaling, the behaviors/situations expected from partner Giriş Kişiden kişiye değişen, özgün bir kavram olan mutluluk, tarihin en eski yıllarından günümüze kadar farklı tanımlarla karşımıza çıkmıştır. Descartes mutluluğu, ruhsal memnuniyet ve içsel huzur olarak tanımlarken, doğru bilginin mutluluğa ulaşmak için ilk şart olduğunu belirtmiştir
doi:10.17860/mersinefd.674515 fatcat:arg6bupuffgdjmfedv4q2dh6ou