Dört Vezin (Fi ̒âl, Fu'âl, Fa'âl, Fa ̒âli) ve Arapçadaki Sarfî Delaleti

Seher Doğancı
2022 Şarkiyat mecmuası  
Arabic is a Semitic language used in the Middle East and North Africa and has special characteristics that are able to distinguish it from other languages such as English or Turkish. For example, the Arabic alphabet has 28 consonant letters and three vowels that are used to express both short and long vowels. These letters are written from right to left and phonetically divided into two major classes )i.e., sun letters and moon letters(. Additionally, nouns and adjectives in Arabic are divided
more » ... nto three: singular, dual, and plural. Moreover, Arabic has a morphology based on root-pattern schemes that categorize the phonetic rules of the Arabic language in the name of the Arabic language's self-preservation. Arabic linguists are well known for having worked in the field of Arabic roots, grammar, and comprehensive analysis, such as the oldest Arabic linguist the Caliph Ali, who divided speech into three parts )i.e., names, verbs, and letters(, as well as Ibn Khaldun, Ibn Cinni, al-Khalil, Sîbawayh, and others who focused on sound imitation, vowel diacritics, and morphological model to categorize the roots of Arabic. Although morphemes are the smallest meaningful unit of language, they play an important role in recognizing the formation process of morphology studies because morphemes are affected Arap dilindeki kullanılış biçimlerinin örneklendirilmesinde Kuran ayetleri ve şiir metinlerine yer vermektedir. Ve çalışmada vezinlerin asıl anlamlarından mecazî anlamlara nasıl kaydıkları ve bu kaymanın asıl delalet edilen anlama nasıl uzaklaşıp yakınlaştığı sorularına cevap aranarak, kullanılan vezinlerin şekli ve cevheri olarak taşıdıkları alametler sarf çalışması bünyesinde irdelenmiştir. Bu bağlamda, çalışmada eski Arap dilcilerinden Sîbeveyh, es-Suyûṭî, İbnü's-Serrâc ve İbn ̒ Aḳîl gibi dilcilerin Arapçadaki (fi ̒ âl), (fa ̒ âl), (fu ̒ âl) ve (fa ̒ âli) vezniyle ilgili görüşlerine yer verilerek; bu vezinle ilgili ihtilaf ettikleri hususlar olan bina, sarftan memnu olma ve Arapça kullanışı hususundaki görüşleri tespit edilmiştir.
doi:10.26650/jos.1150484 fatcat:4z2qcw3aubgafi3cenmuemdpbe