NEUROTICISM, WORK DEMANDS, WORK-FAMILY CONFLICT AND JOB STRESS CONSEQUENCES
NEUROTYCZNOŚĆ, WYMAGANIA PRACY I KONFLIKT PRACA-RODZINA A SKUTKI STRESU ZAWODOWEGO

Bogusława Halina Lachowska
2014 Medycyna Pracy  
Streszczenie Wstęp: Celem było określenie znaczenia neurotyczności, wymagań pracy i konfliktu praca-rodzina w wyjaśnianiu różnych konsekwencji stresu zawodowego u pracujących rodziców. Materiał i metody: Badaniami objęto 159 kobiet i 154 mężczyzn z rodzin, w których oboje małżonków pracuje zawodowo i wychowuje co najmniej 1 dziecko w wieku do 12 lat. Analizowano następujące konsekwencje stresu zawodowego: stan zdrowia psychicznego oceniany subiektywnie przez pracowników (symptomy somatyczne,
more » ... tomy somatyczne, niepokój i bezsenność, zaburzenia funkcjonowania, symptomy depresji, ogólny dystres), a także dystres doświadczany w pracy, zamiar odejścia z organizacji oraz satysfakcję z pracy. Wyniki: Znaczenie neurotyczności, wymagań pracy oraz konfliktu praca-rodzina w wyjaśnianiu poszczególnych skutków stresu zawodowego jest zróżnicowane. Spośród analizowanych predyktorów neurotyczność jest w istotnym związku z największą liczbą skutków stresu zawodowego. Po uwzględnieniu konfliktu praca-rodzina znaczenie wymagań pracy dla zrozumienia wielu skutków stresu staje się słabsze lub nieistotne statystycznie. Wnioski: Budowanie złożonych modeli teoretycznych, uwzględniających szerokie spektrum czynników -związanych z obszarem pracy, konfliktem między pełnionymi rolami: rodzinną lub zawodową oraz związanych z jednostką -pozwala na lepsze zrozumienie konsekwencji stresu zawodowego. Med. Pr. 2014;65(3):387-398 Słowa kluczowe: stan zdrowia pracowników, neurotyczność, wymagania pracy, konflikt praca-rodzina, satysfakcja z pracy, zamiar odejścia z organizacji Abstract Background: The objective of the study was to the determine of neuroticism, requirements of the labor market and work-family conflict while exploring consequences of various aspects of job stress in occupationally active parents. Material and Methods: The investigations covered 159 females and 154 males from families where both parents are occupationally active and bring up at least one child aged up to 12 years. The following consequences of occupational stress were analyzed: the state of psychological health self-reported by the employees (symptoms of somatic disorders, anxiety and insomnia, functioning disorders, symptoms of depression, global distress), as well as distress experienced at work, employee intention to turnover, and job satisfaction. Results: The importance of neuroticism, work demands, and work-family conflict varies when explaining individual consequences of job stress. Of all the predictors analyzed, neuroticism is significantly correlated with the majority of consequences. Having considered the importance of work-family conflict, the role of work demands in understanding various consequences of job stress is much lower or even statistically insignificant. Conclusions: The construction of complex theoretical models, taking account of a wide range of factors related with the sphere of occupational activity, the role of work-family conflict and individual factors, allow for a better understanding of the determinants of job stress and its consequences. Med Pr 2014;65(3):387-398
doi:10.13075/mp.5893.2014.039 fatcat:yebwzy63nbfx3khexwclxk4g2y