RELATIVISME, INTERVENSJONISME OG AKTIVISME

Robert Codrington
unpublished
OG DEN ANGLIKANSKE MELANESIAN MISSION I IMPERIALISMENS TIDSALDER AV THORGEIR KOLSHUS I den samme perioden som den britiske imperialismen skjøt fart for med viktoriansk selvtilfredshet å spre sin sivilisasjon til jordens ender, vokste det i imperiets ytterkant frem en liten misjonsorganisa-sjon som utfordret forestillingene om det selvinnlysende fortreffelige ved alt britisk. Dette var den anglikanske Melanesian Mission, ledet av gentlemen tilhørende den engelske overklasse, men med et
more » ... en med et ideo-logisk fundament som avstedkom en langt mer ydmyk tilnaerming til andres forståelse av verdenene i verden, til tross for at deres hjord på det som ble kalt Islands of Savages, bestod av folk samtiden mente befant seg på det nederste trinn av menneskets utvikling. Én blant disse gentlemen, Robert Henry Codrington (1830-1922), skulle bli en sentral bidragsyter i antropologiens tidlige fase. Vi vil på de kommende sidene få innblikk i noen av premissene for hans senere virke, med spesiell oppmerksomhet rettet mot utfordringene knyttet til forholdet mellom kulturbevaring og effektiv evangelisering. VITENSKAP PÅ CODRINGTONS TID I Intet enkelt verk i vitenskapshistorien har overgått Charles Darwins On the origin of species i innflytelse. Tiden var åpenbart moden for de innsikter den bragte til torgs, for boken fant også naermest umiddelbart et tverrfaglig nedslagsfelt. Det grunnleggende prinsippet i evolusjonistisk tankegang, at organismers utvikling finner sted med tilpasning som rettesnor og som oftest fra mindre til mer komplekse former, var genialt i all sin enkelhet. At denne enkelheten også fremstår som i overkant forførerisk, hersker det liten tvil om når man i etterpåklokskapens lys leser arbeidene til dem som forsøkte å anvende evolusjonismens prinsipper på kulturelle fenomener: 95 1-2/2010 Motstående side: Verk av Vibeke Tandberg DIN 2010 ombrukket3_DIN 06.04.10 15.47 Side 95
fatcat:n4pc4nlw3ncmjnmjzwb2kibn2i