Эмоционально-экспрессивные оттенки значений библейских фразеологизмов в российской литературе и публицистике

Eugenia Maksimowicz
2017 Linguodidactica  
Emocjonalno-ekspresywne odcienie znaczeniowe frazeologizmów pochodzenia biblijnego w rosyjskiej literaturze i publicystyce Frazeologia rosyjska skupia ogromne bogactwo językowych środków wyrazu, które kształtują ekspresywny i emocjonalny charakter języka oraz wpływają na jego niepowtarzalność etniczną. Jako komponenty warstwy frazeologicznej języka rosyjskiego frazeologizmy pochodzenia biblijnego nacechowane są emocjonalnie, ekspresywnie i stylistycznie. Frazeologizmy te odzwierciedlają świat
more » ... dzkich emocji oraz potwierdzają ekspresywny potencjał jednostek językowych. Emocjonalno-ekspresywne odcienie znaczeniowe frazeologizmów o genezie biblijnej są w szerokim zakresie prezentowane w różnorodnych gatunkach odmiany mówionej języka, literatury i publicystyki.
doi:10.15290/lingdid.2017.21.14 fatcat:ojetmz4p75gvzdjceegqshvktq