Synthesis, Spectral, Luminescence and Photochemical Properties of the Chlorin е6 Tricationic Derivative with Trimethylammonio Groups

Evgenii A. Venediktov, Elena Yu. Tulikova, Ekaterina P. Rozhkova, Irina S. Khudyaeva, Dmitry V Belykh, Dmitry B. Berezin
2017 Macroheterocycles  
doi:10.6060/mhc170404v fatcat:y7tmd7hrjrchbdewbfugfv7xky