Effect of pH/metal ion on the structure of metal–organic frameworks based on novel bifunctionalized ligand 4′-carboxy-4,2′:6′,4′′-terpyridine

Fei Yuan, Juan Xie, Huai-Ming Hu, Chun-Mei Yuan, Bing Xu, Meng-Lin Yang, Fa-Xin Dong, Gang-Lin Xue
2013 CrysteEngComm  
doi:10.1039/c2ce26171e fatcat:fj3eybv3cbhfzccwtt53eidjeq